28 Φεβ 2024 23:48

“47/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης”

                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΑΔΑ:4Α3ΣΩ14-1

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 47/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 8/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

 

ΘΕΜΑ: “Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Δημαρχείου”

Στην Πύλη, σήμερα 14 Ιουνίου του έτους 2011 και ώρα 13.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πύλης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 13854/10-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω oκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουφογάζος Κων/νος-Πρόεδρος

1.Λέφας Παναγιώτης    

Κουτσονάσιος Ιωάννης-Μέλος

2.

Λαμπρογεώργιος Ηλίας-     »

3.

 ——————————       »

 

Μπαλατσούκας Στυλιανός-  »

 

Τσόβουλος Γεώργιος –        »

 

Αναγνώστου Βασίλειος-      »

 

Κρούπης Κων/νος-             »

 

Κοτρώνης Κων/νος-           »

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Μητσιάδη Δήμητρα,υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ.30/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, υποβλήθηκε το Πρακτικό Διαγωνισμού των προσφορών των γενομένων δεκτών στον διαγωνισμό της 31-5-2011 για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ», από τα οποία προκύπτει ότι η επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν. 3263/2004 και ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών από τα οποία προκύπτει ότι συμμετείχαν τέσσερις (4) εργοληπτικές επιχειρήσεις και πλειοδότης είναι η Ε.Παπαχρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.- με μέση έκπτωση 15,00% και κόστος εργασιών με ΦΠΑ 170.691.05 euro χωρίς ΦΠΑ.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

-την μελέτη του έργου,τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,τις όμοιες του Ν.3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008τ.Α') «Κύρωση τουτης Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων έργων».

-τα πρακτικά του διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ – Ομόφωνα

Εγκρίνει τα πρακτικά της δημοπρασίας και την ανάδειξη του εργολάβου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ», με ποσοστό έκπτωσης 15 % που ανήκει στην  Ε. Παπαχρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.

Το κόστος κατασκευής με ΦΠΑ θα ανέλθει στο ποσό των 170.691.05 euro πλέον ΦΠΑ 39.258,94 euro.

-Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από πιστώσεις ΣΑΤΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Κουτσονάσιος Ιωάννης

Λαμπρογεώργιος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Τσιόβουλος Γεώργιος

Κρούπης Κων/νος

Αναγνώστου Βασίλειος

Κοτρώνης Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ