18 Απρ 2024 16:13

“354/2011 Απόφαση Δ.Σ. για την εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας”

ΑΔΑ: 4Α8ΩΩ14-ΗΒΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πύλη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                           Αριθμ. Πρωτ. 22417

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

        Από τα πρακτικά  της αριθμ. 12/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

του Δήμου Πύλης

Αριθμός απόφασης: 354/2011

Θ Ε Μ Α: Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας.

Στην Λυγαριά και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στη Δημοτική Ενότητα Γόμφων του Δήμου Πύλης, σήμερα, στις δώδεκα (12) Σεπτεμβρίου  2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα  19.00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. 21976/8-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων  και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32), δηλαδή:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                             Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

01.  Παναγιώτου Π. Γεώργιος (Πρόεδρος του Δ.Σ.)            1. Κωστούλας Κ. Μιχαήλ    

02.  Κουτσονάσιος Αθ. Ιωάννης                                      2.

03.  Πλεξίδας Δ. Ευθύμιος                                              3.

04.  Πάλλας Κ. Βάιος                                                 

05.  Τόλιας Ν. Νικόλαος                                                που δεν παραβρέθηκαν αν και

06.  Μαγκούτης Α. Δημήτριος                                         κλήθηκαν νόμιμα.

07.  Μπουζιώκας Θ.Κωνσταντίνος

08.  Πλαβός Β. Αθανάσιος

09.  Τεντολούρης Κ. Πέτρος

10.  Καλαντζής Β. Δημήτριος

11.  Μπουροκώστα – Βίτσα Α. Βάια

12.  Θέος Δ. Φώτιος

13.  Δούλαλας Η. Κωνσταντίνος

14.  Λέφας Χ. Παναγιώτης

15.  Σουφλιάς Α. Ιωάννης

16.  Μπαλάς Α. Βασίλειος

17.  Τσιόβουλος Χ. Γεώργιος

18.  Λαμπρογεώργος Γ. Ηλίας

19.  Μπαλατσούκας Ν. Στυλιανός

20.  Αγορίτσα Δημητρούλα (Δήμητρα)

21.  Παντέρας Γ. Απόστολος

22.  Κατσίβελος Βύρων

23.  Βλάχος Χ. Κωνσταντίνος

24.  Λάππας Β. Δημήτριος

25.  Αναγνώστου Κ. Βασίλειος

26.  Κρούπης Χ. Κωνσταντίνος

27.  Καλαμαράς Στέφανος

28.  Ζιάκας Γ. Σταύρος

29.  Μαράβας Σ. Κωνσταντίνος

30.  Κοτρώνης Χ. Κωνσταντίνος

31.  Κωστάκης Η. Αθανάσιος

32.  Αρμάγος Κ. Δημήτριος

Σε σύνολο σαράντα τριών (43) Προέδρων/Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν  παρόντες είκοσι ένας (21), δηλαδή:

            Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Αρματολικού: Ρομοσιός Δ. Ηλίας – Κυριάκος     Αγ. Βησσαρίωνα: Γκαντζής Ν. Κων/νος

Γόμφων: Γιώτας Κ. Ιωάννης                            Γαρδικίου: Τάμπου-Καρατζούνη Γρ.Αλεξάνδρα

Δροσερού: Πουλιανίτης Χρ. Παναγιώτης           Λυγαριάς: Τζιορτζιώτης Γ. Κωνσταντίνος

Ελάτης: Χαμψάς Ιωάν. Βασίλειος                     Μουριάς: Γκουθά – Χήρα Αικατερίνη

Ελευθεροχωρίου: Παπαγεωργίου Αθ. Σπυρίδων Μυροφύλλου: Ράπτης Κ. Γεώργιος

Κοτρωνίου: Αναγνώστου Γ. Απόστολος             Παλαιομοναστήρου: Μουχάκης Ν. Χρήστος

Μεσοχώρας: Χονδρός Κ. Γεώργιος                   Παραποτάμου: Τσιανάκας Φ. Δημήτριος

Νεραϊδοχωρίου: Μέκιας Ιωάν. Στέφανος           Πιαλείας: Βασιλόπουλος Π. Βασίλειος

Παλαιοκαρυάς: Μπατσικώστας Ευαγ. Αθανάσιος Ροποτού: Καραδήμας Χρ. Ευάγγελος

Πηγής: Νικολάου Χρ. Ιορδάνης                       Στουρναραίικων: Οικονόμου Κ. Σπυρίδων

Πύλης: Κόφφας Ν. Θεόδωρος                         Αθαμανίας: Πολύμερος Ηλ. Δημήτριος

Φήκης: Λιούτας Χαρ. Αθανάσιος                      Βαθυρρεύματος: Κατσαρός Απ. Λεωνίδας

Φιλύρας: Τζιωρτζιώτης Κ. Γεώργιος                  Βαλκάνου: Βαλκανιώτης Αθ Παναγιώτης

Αγ. Νικολάου: Βαϊόπουλος Δ. Στέφανος        Δροσοχωρίου: Ευαγγελόπουλος Ευαγ.Δημήτριος

Αγίου Προκοπίου: Αλέξης Β. Γεώργιος             Καλογήρων: Γούλας Αν.Αθανάσιος

Βροντερού: Θάνος Μιλ. Κωνσταντίνος              Κορυφής: Χονδρός Π. Χαρίλαος

Δέσης: Γράμψας Β. Δήμος  Στ.Γεώργιος            Λιβαδοχωρίου: Πολυγένης Στ. Γεώργιος

Παραμέρου: Αναγνώστου Γ. Ευθύμιος               Μοσχοφύτου: Κούτσικος Χρ. Στυλιανός

Παχτουρίου: Χονδρός Κ. Γεώργιος                   Νέας Πεύκης: Κωσταρέλλος Ν. Κωνσταντίνος

Περτουλίου: Πολυγένης Γ. Σωτήριος                 Νεράιδας: Καρακώστας Δ. Χρήστος

Πετροχωρίου: Πλιάτσικας Π. Σωτήριος               Πολυνερίου: Βλαχοδήμος Ευθ.Παναγιώτης

                                                                    Πύρρας: Καρατζάς Σ. Γεώργιος

                                                                        που δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν

                                                                        νόμιμα.

Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων Νέων:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

Δ.Ε. Αιθήκων: Πολυγένης Γεώργιος                   Δ.Ε. Γόμφων: Παλλαντζά Ιωάννα

Δ.Ε. Πιαλείων: Καραϊσκου Αγορίτσα

Δ.Ε. Πύλης: Σχορετσιανίτης Αλέξανδρος

που δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Παρόντα του Δημάρχου, κ. Κουφογάζου Κωνσταντίνου.

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου, κ. Μαρκαντά Φανή, για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού μετά τη συζήτηση του 5ου θέματος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Βλάχος Κωνσταντίνος, εισηγούμενος, με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου, στο τέλος της ημερήσιας διάταξης το 1ο θέμα σχετικά με την εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας είπε ότι: Με το Π.Δ/γμα 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των Δήμων στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η ανάδειξη των οργάνων τους. Η θητεία των τελευταίων συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και λήγει με την εγκατάσταση των νέων. Εξάλλου, και για την πρώτη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος οι Δήμοι αναδεικνύουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική συνέλευση της οικείας ΠΕΔ έως την 9η Σεπτεμβρίου 2011, ενώ η Γενική Συνέλευση των ΠΕΔ συγκαλείται την 19η Σεπτεμβρίου 2011 και της ΚΕΔΕ την 30η Σεπτεμβρίου 2011.

Μέλη των ΠΕΔ είναι όλοι οι δήμοι της οικείας περιφέρειας.

Η Γενική Συνέλευση των ΠΕΔ αποτελείται από τους δημάρχους και εκπροσώπους των δήμων των περιφερειών (δημοτικούς συμβούλους).

Από τους εκπροσώπους αυτούς τα 3/5 προέρχονται από την πλειοψηφία και τα 2/5 από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας.

Αν προκύπτει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των συμβούλων που ανήκουν στην πλειοψηφία, όπως έχουν ανακηρυχθεί από το οικείο Πρωτοδικείο, είναι διαφορετικός των 3/5 του συνόλου των μελών, τότε η πλειοψηφία εκλέγει αντίστοιχο ποσοστό δημοτικών συμβούλων. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, εφόσον είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μισού.

Οι εκπρόσωποι των δημοτικών συμβουλίων στις οικείες Γενικές Συνελεύσεις των ΠΕΔ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.

Οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας εκλέγονται με συνδυασμό από τους συμβούλους της πλειοψηφίας.

Οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας εκλέγονται κατά συνδυασμούς από τους συμβούλους της μειοψηφίας.

Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

Δικαίωμα για κατάρτιση συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί που έλαβαν μέρος στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν τουλάχιστον 1 έδρα στο δημοτικό συμβούλιο.

Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί της μειοψηφίας, από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό.

Σε περίπτωση που η αντιπολίτευση εκλέγει 1 εκπρόσωπο, αυτός προέρχεται υποχρεωτικά από το συνδυασμό της μείζονος μειοψηφίας, εφόσον, βεβαίως, έχει καταρτίσει συνδυασμό.

Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό των εκπροσώπων, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4, αυξημένο κατά 1.

Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι.

Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, που καταρτίζουν το συνδυασμό για την ανάδειξη εκπροσώπων.

Από κάτω αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψήφιων εκπροσώπων του δήμου για τη Γενική Συνέλευση της οικείας ΠΕΔ.

Η δήλωση κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή.

Με βάση τις δηλώσεις των συνδυασμών, καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, που περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψήφιους με αλφαβητική σειρά.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, λαμβάνουν το ψηφοδέλτιο που έχει συγκροτήσει ο επιτυχών συνδυασμός και οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας λαμβάνουν, αντίστοιχα το σύνολο των ψηφοδελτίων που έχουν καταρτίσει οι συνδυασμοί της μειοψηφίας.

Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνει δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι τόσους εκπροσώπους, όσους εκλέγει η πλειοψηφία ή, αντίστοιχα, η μειοψηφία στη Γενική Συνέλευση.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν σε μία κάλπη το συνδυασμό που προτείνεται από την πλειοψηφία. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί της μειοψηφίας ψηφίζουν σε άλλη κάλπη.

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό της μειοψηφίας, ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού διαιρείται με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο το ακέραιο πηλίκο που προκύπτει ως ανωτέρω.

Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί είναι λιγότερες από αυτές που είναι προς διάθεση, όσες απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, αρχίζοντας από το συνδυασμό που έχει το μεγαλύτερο.

Εάν το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο περισσοτέρων συνδυασμών είναι ίσο, διενεργείται, μεταξύ αυτών, δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Οι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ κατατάσσονται σύμφωνα με τη σειρά εκλογής, και αν δεν εκλεγούν με σταυρό προτίμησης, με αλφαβητική σειρά.

Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν, κατά σειρά, τους περισσότερους σταυρούς, καταλαμβάνουν τις έδρες των συνδυασμών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά εκλογής, είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθούν.

Στην περίπτωση που σε δήμο δεν εκλεγούν εκπρόσωποι για την Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ για οποιονδήποτε λόγο, οι θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται.

Ειδικά στο Δήμο Πύλης θα εκλεγούν συνολικά τρεις εκπρόσωποι εκ των οποίων οι δύο θα προέρχονται από την πλειοψηφία και ο ένας θα προέρχεται από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας.

Μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν δηλώσεις για την κατάρτιση συνδυασμών της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία «ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ. Κουτσονάσιος Ιωάννης του Αθανασίου και Παναγιώτου Γεώργιος του Παντελή.

Από τους Συμβούλους της μειοψηφίας καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία «ΠΥΛΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» στον οποίο έθεσε υποψηφιότητα ο κ. Παντέρας Απόστολος του Γεωργίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, κ. Αρμάγος Δημήτριος είπε ότι αποχωρεί από τη διαδικασία γιατί του στερείται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, κ. Τόλιας Νικόλαος είπε ότι θα μπορούσε το Προεδρικό Διάταγμα για τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων να έχει εκδοθεί μαζί με το νόμο του Καλλικράτη και όχι μετά τις εκλογές όπως συμβαίνει κάθε φορά και για το λόγο αυτό δεν συμμετέχει στη διαδικασία.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας, κ.κ. Μαράβας Κωνσταντίνος, Καλαμαράς Στέφανος, Ζιάκας Σταύρος, Κοτρώνης Κωνσταντίνος και Κωστάκης Αθανάσιος αποχώρησαν δηλώνοντας ότι δεν συμμετέχουν στη διαδικασία.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που κατάρτισε ο συνδυασμός της πλειοψηφίας και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας έλαβαν το ψηφοδέλτιο που κατάρτισε ο συνδυασμός της μειοψηφίας.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας να προβούν στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας με μυστική ψηφοφορία σε μία κάλπη και τους δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας να προβούν στην εκλογή του εκπροσώπου τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας με μυστική ψηφοφορία σε άλλη κάλπη.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής ανοίχθηκε η ψηφοδόχος που αφορούσε τις υποψηφιότητες των εκπροσώπων της πλειοψηφίας και βρέθηκαν : φάκελοι δεκαοκτώ (18), όσοι και οι ψηφίσαντες, ψηφοδέλτια έγκυρα δεκαοκτώ (18) και έλαβαν:

1.    Κουτσονάσιος Ιωάννης του Αθανασίου, 18 ψήφους (εκλέγεται)

2.    Παναγιώτου Γεώργιος του Παντελή, 18 ψήφους (εκλέγεται)

Στη συνέχεια ανοίχθηκε η ψηφοδόχος που αφορούσε την υποψηφιότητα του εκπροσώπου της μειοψηφίας και βρέθηκαν : φάκελοι έξι (6), όσοι και οι ψηφίσαντες, ψηφοδέλτια έγκυρα έξι (6) και έλαβε:

1.    Παντέρας Απόστολος του Γεωργίου, 6 ψήφους (εκλέγεται)

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 354/2011

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

      Ο Πρόεδρος                                                         Τα Μέλη

Παναγιώτου Π. Γεώργιος                              Κουτσονάσιος Ιωάννης

Πλεξίδας Δ. Ευθύμιος

Πάλλας Κ. Βάιος

Τόλιας Ν. Νικόλαος

Μαγκούτης Α. Δημήτριος

Μπουζιώκας Κωνσταντίνος

Πλαβός Β. Αθανάσιος

Τεντολούρης Πέτρος

Καλαντζής Β. Δημήτριος

Μπουροκώστα-Βίτσα Α. Βάια

Θέος Δ. Φώτιος

Δούλαλας Η. Κωνσταντίνος

Λέφας Χ. Παναγιώτης

Σουφλιάς Α. Ιωάννης

Μπαλάς Α. Βασίλειος

Τσιόβουλος Γεώργιος

Λαμπρογεώργος Ηλίας

Μπαλατσούκας Στυλιανός

Αγορίτσα Δημητρούλα (Δήμητρα)

Παντέρας Γ. Απόστολος

Κατσίβελος Βύρων

Βλάχος Χ. Κωνσταντίνος

Λάππας Β. Δημήτριος

Αναγνώστου Κ. Βασίλειος

Κρούπης Χ. Κωνσταντίνος

Καλαμαράς Στέφανος

Ζιάκας Γ. Σταύρος

Μαράβας Σ. Κωνσταντίνος

Κοτρώνης Χ. Κωνσταντίνος

Κωστάκης Αθανάσιος

Αρμάγος Δημήτριος

Οι Πρόεδροι/Εκπρόσωποι Τ.Κ.

Ρομοσιός Δ. Ηλιας -Κυριάκος

Γιώτας Κ. Ιωάννης

Πουλιανίτης Χρ. Παναγιώτης

Χαμψάς Ιωάν. Βασίλειος

Παπαγεωργίου Αθ. Σπυρίδων

Αναγνώστου Γ. Απόστολος

Χονδρός Κ. Γεώργιος

Μέκιας Ιωάν. Στέφανος

Μπατσικώστας Ευαγ. Αθανάσιος

Νικολάου Χρ. Ιορδάνης

Κόφφας Ν. Θεόδωρος

Λιούτας Χαρ. Αθανάσιος

Τζιωρτζιώτης Κ. Γεώργιος

Βαϊόπουλος Δ. Στέφανος

Αλέξης Β. Γεώργιος

Θάνος Μιλ. Κωνσταντίνος

Γράμψας Β. Δήμος

Αναγνώστου Γ. Ευθύμιος

Χονδρός Κ. Γεώργιος

Πολυγένης Γ. Σωτήριος

Πλιάτσικας Π. Σωτήριος

 

Ακριβές απόσπασμα                                                                

         Ο Δήμαρχος       

Κουφογάζος Δ. Κων/νος