05 Οκτ 2023 05:00

Θέμα: «2η Τροποποίηση της με αριθμό 28490/12-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΧΚΩΟΡ10-ΖΞ0) απόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων της Π.Ε. Τρικάλων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του »