20 Απρ 2024 01:59

“30/2011 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης”

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 30/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων για το έτος 2010, στο «ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» με την επωνυμία «ΣΚΑΜΝΙΕΣ», των Στεργιούλη Ιωάννας και Αρμάγου Γεωργίας Ο.Ε.

Στη Λυγαριά, σήμερα 19 Απριλίου  του έτους 2011 και ώρα 7.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 5610/15-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.    Τόλιας Νικόλαος-Πρόεδρος

1. – Κατσίβελος Βύρων         

2.    Θέος Φώτιος-               Μέλος

 

3.    Καλαντζής Δημήτριος –     »

 

4.    Μαγκούτης Δημήτριος  –   »

 

5.    Μπουροκώστα – Βίτσα Βαΐα

 

6.    Πλεξίδας Ευθύμιος-          »

 

7.    Λάππας Δημήτριος-         »

 

8.    Καλαμαράς Στέφανος     »»

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπέκου Κωνσταντινιά, υπάλληλο του Δήμου Πύλης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: η κ. Στεργιούλη Ιωάννα, με την 1819/10-02-2011 αίτησή της ζητά  την χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων για το έτος 2010, στο κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» με την επωνυμία «ΣΚΑΜΝΙΕΣ.

Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ολοκληρώθηκε την 19-4-2011 , αφού δηλαδή είχαν καθορισθεί τα θέματα συζήτησης της σημερινής συνεδρίασης. Η κ. Στεργιούλη Ιωάννα κατάθεσε  συμπληρωματικό  αίτημα να εξετασθεί το θέμα της εκτάκτως από την επιτροπή σήμερα, προκειμένου στις επόμενες εορταστικές ημέρες του Πάσχα, να τοποθετήσει ορχήστρα στο κατάστημα της.  Προτείνω λοιπόν να συζητήσουμε το παρόν θέμα (ως εκτός ημερησίας διάταξης), αφού εξετάσουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο έλαβε υπόψη της

§  την εισήγηση του προέδρου,

§  αφού ενέκρινε το επείγον του θέματος

§  τα στοιχεία του φακέλου

§  αφού εξετάστηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» με την επωνυμία «ΣΚΑΜΝΙΕΣ» των κ. Στεργιούλη Ιωάννας και Αρμάγου Γεωργίας Ο.Ε., για το έτος 2010 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του αριθμ 562/18-4-2011 εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Θέος Φώτιος

Καλαντζής Δημήτριος

Μαγκούτης Δημήτριος

Μπουροκώστα – Βίτσα Βάια

Πλεξίδας Ευθύμιος

Λάππας Δημήτριος

Καλαμαράς Στέφανος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ