Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
YΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Πύλη Τρικάλων
Ταχ. Κώδικας :42032
Υπεύθ. επικοινωνίας: Αγγέλη Γλυκερία
Τήλ.: 2434350123
Fax: 2434350171

 

Πύλη, 26/06/2018
Αρ. Πρώτ.: 7021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Ο ∆ήµος Πύλης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170 και 206 του Ν. 3584/2007 και
ύστερα από την υπ’ αριθ. 166/2018 απόφαση του ∆.Σ και µε την αριθ. πρωτ.: 1649/91722/25-6-
2018 έγκρισης νοµιµότητας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, για χρονικό διάστηµα δύο µηνών, συνολικού αριθµού έξι (6) ατόµων, προς κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα
ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

Κατεβάστε το Αρχείο