24 Ιούλ 2024 09:12

“29/2011 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 29/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ» του Γεωργομάνου Γεωργίου, για το έτος 2011

Στη Λυγαριά, σήμερα 19 Απριλίου  του έτους 2011 και ώρα 7.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 5610/15-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Τόλιας Νικόλαος-Πρόεδρος

1. – Κατσίβελος Βύρων         

2.     Θέος Φώτιος-               Μέλος

 

3.     Καλαντζής Δημήτριος –     »

 

4.     Μαγκούτης Δημήτριος  –   »

 

5.     Μπουροκώστα – Βίτσα Βαΐα

 

6.     Πλεξίδας Ευθύμιος-          »

 

7.     Λάππας Δημήτριος-         »

 

8.     Καλαμαράς Στέφανος     »»

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπέκου Κωνσταντινιά, υπάλληλο του Δήμου Πύλης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: ο κ. Γεωργομάνος Γεώργιος, με την 2275/18-02-2011 αίτησή του ζητά  την χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ» του, για το έτος 2011. Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ολοκληρώθηκε την 19-4-2011 , αφού δηλαδή είχαν καθορισθεί τα θέματα συζήτησης της σημερινής συνεδρίασης. Ο κ. Γεωργομάνος κατάθεσε  συμπληρωματικό  αίτημα να εξετασθεί το θέμα του εκτάκτως από την επιτροπή σήμερα, προκειμένου στις επόμενες εορταστικές ημέρες του Πάσχα, να τοποθετήσει ορχήστρα στο κατάστημα του.  Προτείνω λοιπόν να συζητήσουμε το παρόν θέμα (ως εκτός ημερησίας διάταξης), αφού εξετάσουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο έλαβε υπόψη της

§  την εισήγηση του προέδρου,

§  αφού ενέκρινε το επείγον του θέματος

§  τα στοιχεία του φακέλου

§  αφού εξετάστηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ» του κ. Γεωργομάνου Γεωργίου, για το έτος 2011 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του αριθμ 602/28-3-2011 εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Θέος Φώτιος

Καλαντζής Δημήτριος

Μαγκούτης Δημήτριος

Μπουροκώστα – Βίτσα Βάια

Πλεξίδας Ευθύμιος

Λάππας Δημήτριος

Καλαμαράς Στέφανος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ