19 Μάι 2024 23:51

“28/2011 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης”

<h1 align=”justify”>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 28/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση αιτήματος του κ. Τριάντου Δημητρίου για τον χαρακτηρισμό ζώνης ως  αγροτικής οδού, στα όρια των αναδασμών των Τ.Δ. Γόμφων και Μουριάς για την εξυπηρέτηση του αγροτεμαχίου 108.

Στη Λυγαριά, σήμερα 19 Απριλίου  του έτους 2011 και ώρα 7.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 5610/15-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Τόλιας Νικόλαος-Πρόεδρος

1. Κατσίβελος Βύρων         

2.     Θέος Φώτιος-               Μέλος

 

3.     Καλαντζής Δημήτριος –     »

 

4.     Μαγκούτης Δημήτριος  –   »

 

5.     Μπουροκώστα – Βίτσα Βαΐα

 

6.     Πλεξίδας Ευθύμιος-          »

 

7.     Λάππας Δημήτριος-         »

 

8.     Καλαμαράς Στέφανος     »»

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπέκου Κωνσταντινιά, υπάλληλο του Δήμου Πύλης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: το  αίτημα κ. Τριάντου Δημητρίου που αφορά  την διάνοιξη αγροτικού δρόμου στα όρια των αναδασμών των Τ.Δ. Γόμφων και Μουριάς για την εξυπηρέτηση του αγροτικού αγροτεμαχίου 108, είχε συζητηθεί στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Επειδή όμως προέκυψαν νέα στοιχεία , τα οποία προσκόμισε ο αιτών με την   αριθμ. 5691/15-4-2011 Αίτησή του, (το υπ΄αριθμ. 2713/14-4-2011 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και το Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Αναστασίου Τασσιοπούλου), σας καλώ να επανεξετάσουμε, το αίτημα του κ.  Τριάντου Δημήτριου.  

Ο  κ. Τριάντος Δημήτριος  με την αριθμ. 5691/15-4-2011 Αίτησή του, ζητά τον χαρακτηρισμό ζώνης ως  αγροτικής οδού, στα όρια των αναδασμών των Τ.Δ. Γόμφων και Μουριάς για την εξυπηρέτηση του  αγροτεμαχίου 108.

Με την αίτησή του επισυνάπτει τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Αναστασίου Τασσιοπούλου.

Με βάση το τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Αναστασίου Τασσιοπούλου, μεταξύ των αναδασμών των Τ.Δ. Γόμφων και Μουριάς , υπάρχει ελεύθερη ζώνη πλάτους 4,5 μέτρων, που διαχωρίζει τα όρια των αναδασμών Μουριάς και Γόμφων.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με το υπ΄αριθμ. 2713/14-4-2011 έγγραφό της, ρητά αναφέρει ότι η ζώνη  που έχει αφεθεί από τους όμορους αναδασμούς Γόμφων και Μουριάς, είναι εκτός των αναδασμών και ότι ο Δήμος Πύλης μπορεί να χαρακτηρίσει την  υπόψη ζώνη. 

Το Δ.Σ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το Άρθρο 73 Ν. 3852/2010.
  • Το υπ΄αριθμ. 2713/14-4-2011 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
  • Το τοπογραφικό διάγραμμα του κ. Τασιοπούλου Αναστασίου, Πολιτικού Μηχανικού.

Αποφασίζει-Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, τον χαρακτηρισμό της ζώνης πλάτους 4,5 μέτρων και μήκους 190,5 μέτρων η οποία βρίσκεται βόρεια και ανατολικά του τεμαχίου 108 και ανατολικά του τεμαχίου 109 και μεταξύ  των αναδασμών  των Τ.Δ. Γόμφων και Μουριάς ως αγροτική οδό. Η παραπάνω αγροτική οδός θα ενωθεί με τον αγροτικό δρόμο που χαρακτηρίσθηκε βάση  της υπ΄αριθμ. 7644/19991 Απόφασης του Νομάρχη Τρικάλων.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞ.ΑΡΙΘΜ 28.2011

Για το πιο πάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται κανονικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Θέος Φώτιος

Καλαντζής Δημήτριος

Μαγκούτης Δημήτριος

Μπουροκώστα – Βίτσα Βάια

Πλεξίδας Ευθύμιος

Λάππας Δημήτριος

Καλαμαράς Στέφανος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ