06 Δεκ 2023 10:00

“27/2011 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 27/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος του κ. Παπά Βασιλείου για την πρόσβαση του οικοπέδου του, σε δημοτικό δρόμο.

Στη Λυγαριά, σήμερα 19 Απριλίου  του έτους 2011 και ώρα 7.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 5610/15-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Τόλιας Νικόλαος-Πρόεδρος

1. Κατσίβελος Βύρων          

2.     Θέος Φώτιος-               Μέλος

 

3.     Καλαντζής Δημήτριος –     »

 

4.     Μαγκούτης Δημήτριος  –   »

 

5.     Μπουροκώστα – Βίτσα Βαΐα

 

6.     Πλεξίδας Ευθύμιος-          »

 

7.     Λάππας Δημήτριος-         »

 

8.     Καλαμαράς Στέφανος     »»

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπέκου Κωνσταντινιά, υπάλληλο του Δήμου Πύλης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με το Άρθρο 73 Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο θέματα καθορισμού χρήσεων γης και ρυθμιστικών σχεδίων. Ο κ. Παππάς Βασίλειος  με την 514/18-1-2011 Αίτησή του, προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, ζητά  τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 12 της διανομής οικισμού της Τ.Κ. Γόμφων, με διάνοιξη δρόμου, έτσι ώστε το ιδιόκτητο οικόπεδο του που βρίσκεται μέσα στο υπ' αριθμ. 110 τεμάχιο, να αποκτήσει πρόσβαση σε δημοτικό δρόμο.

Επίσης υποβάλει πρόταση τροποποίησης του  Ρυμοτομικού Σχεδίου  της Τ.Κ. Γόμφων, την οποία συνέταξε ο Καρδαράς Ιωάννης, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, την οποία θέτω υπόψη σας

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με το αριθμ. 514/3-2-2011 έγγραφό της, ζητά από το  Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Γόμφων, να γνωμοδοτήσει επί του θέματος.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Γόμφων, με την  υπ΄αριθμ. 2/2001 Απόφαση του, προτείνει «να γίνει τροποποίηση του σχεδίου για να ανοιχθεί δρόμος στο Ο.Τ.12 και σε βάρος της έκτασης του αιτούντος και τυχόν οικονομικές δαπάνες να τις επιβαρυνθεί ο αιτών του δρόμου» .  

Το Δ.Σ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

το Άρθρο 73 Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο θέματα καθορισμού χρήσεων γης και ρυθμιστικών  σχεδίων,

το σχέδιο διανομής της  Τ.Κ. Γόμφων, του 1934 και  την συμπληρωματική διανομή του 1968,

το τοπογραφικό διάγραμμα του Καρδαρά Ιωάννη, Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού,

 την αναγκαιότητα, ο αιτών κ. Παππάς Βασίλειος,  να έχει πρόσβαση στο οικόπεδό του,

την υπ΄αριθμ. 2/2011 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων,

Αποφασίζει-Ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύλης, την τροποποίηση του Σχεδίου Διανομής του Οικισμού στο Ο.Τ. 12 με την επέκταση του Δημοτικού Δρόμου, πλάτους 4.00 μέτρων και μήκους 43,5 μέτρων, που περνάει μπροστά από τα' αριθμ 363,364,365 οικοπέδα , μέχρι την ιδιοκτησία του Δημητρίου Κουκλάκη, όπως αυτή εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.

Το τμήμα (ΑΒΖ), ιδιοκτησίας Γεωργίου Καλλατζή, εμβαδού 34,12 τ.μ. , και το  τμήμα (ΒΓΔΖ), ιδιοκτησίας Βασιλείου Παππά,  με εμβαδό    176,77 τμ., θα χρησιμοποιηθούν για την διάνοιξη δρόμου μήκους  43,50 μέτρων και πλάτους 4 μέτρων. Το τμήμα (ΔΕΖ) ιδιοκτησίας Βασιλείου Παππά εμβαδού 34,96 τμ., παραχωρείται στην ιδιοκτησία του Γεωργίου Καλλατζή.

                             Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞ.ΑΡΙΘΜ 27.2011

Για το πιο πάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται κανονικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Θέος Φώτιος

Καλαντζής Δημήτριος

Μαγκούτης Δημήτριος

Μπουροκώστα – Βίτσα Βάια

Πλεξίδας Ευθύμιος

Λάππας Δημήτριος

Καλαμαράς Στέφανος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ