23 Ιούν 2024 08:20

“25/2011 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Αριθ.Αποφ 25/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΠΥΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος  «ΤΑΒΕΡΝΑΣ-ΟΥΖΕΡΙ» του Σκούμη Κωνσταντίνου.

Στη Λυγαριά, σήμερα 19 Απριλίου  του έτους 2011 και ώρα 7.00 μ.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Γόμφων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλης, ύστερα από την 5610/15-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.     Τόλιας Νικόλαος-Πρόεδρος

1. – Κατσίβελος Βύρων          

2.     Θέος Φώτιος-               Μέλος

 

3.     Καλαντζής Δημήτριος –     »

 

4.     Μαγκούτης Δημήτριος  –   »

 

5.     Μπουροκώστα – Βίτσα Βαΐα

 

6.     Πλεξίδας Ευθύμιος-          »

 

7.     Λάππας Δημήτριος-         »

 

8.     Καλαμαράς Στέφανος     »»

 </p>

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπέκου Κωνσταντινιά, υπάλληλο του Δήμου Πύλης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

1.Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης , όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκομείου κλπ. Επίσης, κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες (ΥΠΕΣΔΔΑ 66174/Εγκ. 51/29-11-2006).

Η προέγκριση ίδρυσης , χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στην οποία δηλώνει το είδος του καταστήματος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας διάγραμμα τnς περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.

2. Σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 1 και 2 της  KYA 10551/2007, δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα για την ίδρυση ή την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή, β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Για τη χορήγηση της προέγκρισης για την ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για την αντίστοιχη εγκαταστάσεων θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιδιών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Στην αίτηση επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία καθορίζεται το είδος του καταστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες ή η κατηγορία της εγκατάστασης και μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή-οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και σχετικό διάγραμμα, στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος. Επισυνάπτεται, επίσης, και το προβλεπόμενο, κατά περίπτωση, παράβολο.

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόμενη από τις οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη.

3.Στο Δήμο μας υποβλήθηκε η 5355/13-4-2011 αίτηση του κ.  Σκουμή Κωνσταντίνου του Δημητρίου, για  χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος  «ΤΑΒΕΡΝΑΣ-ΟΥΖΕΡΙ» στην Τ.Κ. Πύλης του Δήμου Πύλης στην θέση «Πλάτανος”.

Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής και παράβολο ύψους 185,00 ευρώ, το οποίο είναι σύμφωνο με το οριζόμενο από την ΚΥΑ 12172/2002 για το εν λόγω κατάστημα.

4.Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δημοτικές υπηρεσίες, από τον οποίο διαπιστώθηκε α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση του εν λόγω καταστήματος και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος είτε από την ισχύουσα νομοθεσία είτε από τοπικές κανονιστικές αποφάσεις γ) δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί σχετικοί με την απόσταση του καταστήματος  ή τη συστέγαση του με κατοικίες.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, την πρόταση της υπηρεσίας και είδε τις κείμενες διατάξεις

Αποφασίζει-Ομόφωνα

 

Χορηγεί στον κ. Σκουμή Κωνσταντίνο του Δημητρίου, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΤΑΒΕΡΝΑΣ-ΟΥΖΕΡΙ» στην Τ.Κ. Πύλης του Δήμου Πύλης στην θέση «Πλάτανος”.

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.

                               Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞ.ΑΡΙΘΜ 25.2011

Για το πιο πάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται κανονικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Θέος Φώτιος

Καλαντζής Δημήτριος

Μαγκούτης Δημήτριος

Μπουροκώστα – Βίτσα Βάια

Πλεξίδας Ευθύμιος

Λάππας Δημήτριος

Καλαμαράς Στέφανος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ