02 Οκτ 2023 20:52

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της µε αριθµό πρωτ. 19448/19-2-2021 απόφασης ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ιωαννίνων, µε θέµα ” Ανάρτηση των δασικών χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών ΟΤΑ της ΠΕ Ιωαννίνων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου τους”.