ΘΕΜΑ: Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 87874, ο οποίος αφορά στην αριθμ. 20PROC006253821 2020-02-06 Αναλυτική Διακήρυξη για το έργο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».