05 Οκτ 2023 05:47

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 33530/19-02-2021(ΑΔΑ:ΨΘΊΔΟΡ10-Ψ4Σ) Απόφασης της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».