ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΡΟΠΩΤΟΥ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

Ρομπιές

Γεώργιος

Παναγιώτη;

Πρόεδρος Τ.Σ.

2.

Δούλος

Παναγιώτης

Δημήτριος

Τοπικός Σύμβουλος

3.

Γίδας

Δημήτριος

Γεώργιος

Τοπικός Σύμβουλος

4.

Τσιαμπαλής

Θεόδωρος

Απόστολος

Τοπικός Σύμβουλος

5.

Βελώνης

Απόστολος

Παναγιώτης

Τοπικός Σύμβουλος