ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

Πλιάτσικας

Σωτήριος

Παναγιώτης

Πρόεδρος Τ.Σ.

2.

Οικονόμου

Βησσαρίων

Ευάγγελος

Τοπικός Σύμβουλος

3.

Γκανιάς

Αναστάσιος

Νικόλαος

Τοπικός Σύμβουλος