ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

Γώγος

Λεωνίδας

Κων/νος

Πρόεδρος Τ.Σ.

2.

Ψαλλίδας

Νικόλαος

Βάϊος

Τοπικός Σύμβουλος

3.

Τριανταφύλλης

Γεώργιος

Απόστολος

Τοπικός Σύμβουλος