ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΚΟΤΡΩΝΙΟΥ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

Κουτσιβέτας

Ιωάννης

Θωμάς

Πρόεδρος Τ.Σ.

2.

Ντόβας

Μιχαήλ

Στέφανος

Τοπικός Σύμβουλος

3.

Θεοδώρου

Στέφανος

Κων/νος

Τοπικός Σύμβουλος

4.

Αναγνώστου

Απόστολος

Γεώργιος

Τοπικός Σύμβουλος

5.

Τουρκογεώργος

Νικόλαος

Γεώργιος

Τοπικός Σύμβουλος