ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

Μπλάτσας

Αχιλλέας

Θεόδωρος

Πρόεδρος Τ.Σ.

2.

Αλέξης

Γεώργιος

Βασίλειος

Τοπικός Σύμβουλος

3.

Βλάχος

   Αλέξανδρος

  Βασίλειος

Τοπικός Σύμβουλος