ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

Τσέλιγκας

Σωτήριος

Στέφανος

Πρόεδρος Τ.Σ.

2.

Πατσιαούρας

Αντώνιος

Νικόλαος

Τοπικός Σύμβουλος

3.

Τσιγκαρίδας

Ιάκωβος

Νικόλαος

Τοπικός Σύμβουλος

4.

Ζέκης

Βασίλειος

Βησσαρίων

Τοπικός Σύμβουλος

5.

Γκαντζής

Κων/νος

Νικόλαος

Τοπικός Σύμβουλος