«Πρόσκληση 8ης έκτακτη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (28-05-2020 ώρα 13:00 π.μ.)»