Πρόσκληση 1ης τακτικής συνεδρίασης του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Τετάρτη 25.01.2023 ώρα 12:00)