«Πρόσκληση 18ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύλης (25-11-2019 ώρα 11:00 μ.μ.)»