«Πρόσκληση 10ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (Τρίτη 30-06-2020 ώρα 13:00)