ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής,

δ) Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

ε) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

στ)   Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Π.Α.Δ. με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους.

Καθιερώνεται η καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για την φιλοξενία κάθε νηπίου ενιαία για όλους τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πύλης με εισοδηματικά κριτήρια ως εξής:

Γονείς που παρουσιάζουν εισόδημα έως 10.000,00€ δεν χρεώνονται για την φιλοξενία των παιδιών τους.

Γονείς που παρουσιάζουν εισόδημα από 10.001,00€ έως 20.000,00€ χρεώνονται είκοσι (20€) ευρώ για το πρώτο παιδί και για το δεύτερο παιδί τους στο μισό (10€)

Γονείς που παρουσιάζουν εισόδημα από 20.001,00€ έως 40.000,00€ χρεώνονται τριάντα (30€) ευρώ για το πρώτο παιδί και για το δεύτερο παιδί τους  στο μισό (15€) και

Γονείς που παρουσιάζουν εισόδημα άνω των 40.000,00€ χρεώνονται σαράντα (40€) ευρώ για το πρώτο παιδί και για το δεύτερο παιδί τους στο μισό (20€)

ΠΥΛΗ 25/5/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣ