ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΑ Μ.Κ. ΤΟΥ Ν.4354/2015

ΑΔΑ: ΩΓΙΛΩ14-7ΞΞ 12 Δεκ 2016

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: ΩΑΨΟΩ14-ΖΜΞ 09 Δεκ 2016

Πρακτικό Επιλογής και Πίνακες της ΣΟΧ 1/2016

ΑΔΑ: 7Υ2ΟΩ14-Φ34 08 Δεκ 2016

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ 8ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΔΑ: ΩΨΥ5Ω14-ΨΒ3 07 Δεκ 2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2016

ΑΔΑ: 790ΥΩ14-Π7Β 17 Νοέ 2016

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡ.16 ΤΟΥ Ν.4429/21-10-2016

ΑΔΑ: 7ΩΙΙΩ14-80Δ 05 Δεκ 2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΔΑ: 7ΛΓΦΩ14-ΗΕΜ 02 Δεκ 2016

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΑΔΑ: 7ΙΞΦΩ14-3ΕΧ 10 Νοέ 2016

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΑ Μ.Κ ΤΟΥ Ν.4354/2015

ΑΔΑ: 7ΙΜΟΩ14-Γ0Υ 07 Νοέ 2016

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: 6ΞΞΙΩ14-Μ3Α 07 Νοέ 2016

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΔΑ: ΩΛΝΖΩ14-7ΥΨ 04 Νοέ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2016

ΑΔΑ: 7ΤΗΤΩ14-9ΙΘ 05 Οκτ 2016

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: ΩΔ54Ω14-Φ0Θ 04 Νοέ 2016

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΠ

ΑΔΑ: 76Ο3Ω14-ΡΡ1 26 Οκτ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΔΑ: 6ΙΔΚΩ14-ΞΥΤ 18 Οκτ 2016
1 2 3 4 5 6 46