Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: 9ΒΠ4Ω14-01Ω 31 Αυγ 2021

Τοποθέτηση προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Πύλης,

ΑΔΑ: ΩΥΛ7Ω14-ΦΔ6 31 Αυγ 2021

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ Μ.Κ. ΤΟΥ Ν.4354/2015

ΑΔΑ: ΨΠΕΔΩ14-ΛΓΥ 31 Αυγ 2021

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 69/2020 ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΙΩΝΩ14-ΑΦΤ 04 Ιούν 2021

Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού (φορτηγού – απορριμματοφόρου) αυτοκινήτου του Δήμου Πύλης από υπάλληλο του Δήμου Πύλης που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού

ΑΔΑ: Ω5Η3Ω14-ΖΤ7 03 Ιούν 2021

Τροποποίηση της αριθμ 46/17-3-2014 απόφασης περι ορισμού υπευθύνου για την ηλεκτρονική καταχώρηση δαπανών για τα τέλη αλληλογραφίας των ΚΕΠ του Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: Ψ8ΘΘΩ14-ΛΨΞ 11 Οκτ 2018

Βεβαίωση Δημάρχου για τον αριθμό των ωρών υπερωριακής απασχόλησης και της μη υπέρβασης του ανωτέρω ορίου για την Υπάλληλο του Δήμου Διαγωμά Βαϊα

ΑΔΑ: 6ΠΙ5Ω14-ΕΕ2 07 Δεκ 2017

Βεβαίωση Δημάρχου για τον αριθμό των ωρών υπερωριακής απασχόλησης και της μη υπέρβασης του ανωτέρω ορίου για την Υπάλληλο του Δήμου Φωτάκη Ευθυμία

ΑΔΑ: 7121Ω14-ΡΒΙ 07 Δεκ 2017

Ορισμός υπαλλήλων για την Διοικητική και Οικονομική διαχείριση του έργου Agri Urban που υλοποιείται στα πλαίσια του χρηματοδοτικού πλαισίου URBACT III

ΑΔΑ: ΨΔΕΕΩ14-ΟΘΦ 05 Οκτ 2017

Αναστολή απασχόλησης των ωφελούμενων της αρ.1/2017 Δημόσιας Πρόσκλησηςτου ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια των διακοπών του θέρους

ΑΔΑ: ΩΘΘΘΩ14-Ξ3Β 04 Σεπ 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΔΑ: ΩΥ9ΑΩ14-0ΝΛ 01 Σεπ 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟΧ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΔΑ: Ψ6ΘΥΩ14-ΖΜΕ 08 Αυγ 2017

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΦΩΤΑΚΗ)

ΑΔΑ: 7ΥΞΧΩ14-ΛΚΜ 03 Αυγ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020»ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

ΑΔΑ: 7Κ9ΤΩ14-ΙΕΤ 07 Ιούν 2017

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘ.24 ΤΟΥ Ν.4479/2017

ΑΔΑ: 6ΥΨΦΩ14-ΣΨΛ 18 Ιούλ 2017
1 2 3 46