Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Φήκης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

ΑΔΑ: 6ΩΕΖΩ14-66Θ 20 Απρ 2021

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Τ.Κ. Πύλης με μετατόπιση των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών γραμμών στα Ο.Τ. 62 και 63 και την ενοποίησή τους.

ΑΔΑ: ΨΙΖΨΩ14-1ΥΓ 20 Απρ 2021

Έγκριση μελέτης σήμανσης του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Πύλης και έργων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης».

ΑΔΑ: ΨΠ87Ω14-ΙΛΡ 20 Απρ 2021

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Γόμφων για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου

ΑΔΑ: 6ΘΛΕΩ14-ΠΝΝ 20 Απρ 2021

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύλης για τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού επεξεργασίας λυμάτων.

ΑΔΑ: 9ΡΞΧΩ14-ΟΑΒ 20 Απρ 2021

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή για αύξηση των τελών ποτίσματος των οικοπέδων που ποτίζονται με φυσική ροή στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα

ΑΔΑ: 6ΝΔΤΩ14-ΔΓΔ 11 Φεβ 2021

Τροποποίηση του Κανονισμού Άρδευσης Κοινότητας Αγ.Βησσαρίωνα

ΑΔΑ: 9ΨΓ1Ω14-ΙΗΔ 05 Φεβ 2021

Τροποποίηση Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Πύλης

ΑΔΑ: 6ΑΨ1Ω14-ΟΔ6 05 Φεβ 2021

Εξέταση της αριθμ. πρωτ.: 12537/12-10-2020 Αίτησης του Μπούρα Νικολάου για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί του Κοινοτικού δρόμου που οδηγεί στην οικία του στην Κοινότητα Λιβαδοχωρίου.

ΑΔΑ: 6ΑΦΝΩ14-9Ο1 18 Νοέ 2020

: Εξέταση της από 23/10/2019 Αίτησης του Λαζάρου Στυλιανού για τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων σε δρόμο της Κοινότητας Ελάτης προς αποφυγή ατυχημάτων.

ΑΔΑ: ΩΦ4ΥΩ14-0ΟΞ 18 Νοέ 2020

Εξέταση της αριθμ. πρωτ.: 11696/25-9-2020 Αίτησης του Πηλού Ανδρέα για την χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων με παράταση ωραρίου.

ΑΔΑ: ΨΓΩΜΩ14-4Ε0 17 Νοέ 2020

Θέμα: : «Διατύπωση γνώμης, επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά στον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, κτιριακή επέκταση, προσάρτηση νέων γηπέδων και προσθήκης νέας δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου της βιομηχανίας παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.», πρώην ¨ΤΥΡΑΣ Α.Ε.¨ που λειτουργεί στο Δήμο Πύλης Π.Ε. Τρικάλων»

ΑΔΑ: Ω58ΡΩ14-ΒΩΨ 06 Νοέ 2020

Θέμα: «Γνωμοδότηση για την κατάργηση αγροτικής οδού»

ΑΔΑ: 6ΧΜΜΩ14-ΑΓΝ 22 Ιούλ 2020

Έγκριση Υψομετρικής μελέτης δρόμων στη Τ.Κ. Πύλης

ΑΔΑ: 9ΞΓΠΩ14-ΓΗ6 21 Ιούλ 2020

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για τις χρήσεις γης, έκτασης εμβαδού 152,54 τ.μ. του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 450030219001, που βρίσκεται εντός του νεκροταφείου της Κοινότητας του Αγίου Βησσαρίωνα.

ΑΔΑ: 9ΟΧΜΩ14-Δ71 15 Ιούλ 2020
1 2 3 40