Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT08 (19576/19.10.2020), με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό –τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

ΑΔΑ: ΨΠΧΔΩ14-ΚΧΩ 17 Μαρ 2021

Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ 08 (19576/19.10.2020), με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό –τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

ΑΔΑ: ΩΚΟΚΩ14-87Ο 17 Μαρ 2021

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στη Δ.Ε. Πινδέων & Αιθήκων

ΑΔΑ: 60ΛΗΩ14-ΗΟΤ 17 Μαρ 2021

Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 18215/29-09-2020 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

ΑΔΑ: ΩΦ6ΖΩ14-ΣΓΡ 17 Μαρ 2021

Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

ΑΔΑ: 6ΥΘΛΩ14-215 17 Μαρ 2021

Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT12 (18215/29-09-2020) «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

ΑΔΑ: ΨΜ8ΔΩ14-ΕΓΩ 17 Μαρ 2021

Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πάγια προκαταβολή Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2020

ΑΔΑ: 6Φ9ΩΩ14-Ψ73 17 Μαρ 2021

Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT04 (18214/29.09.2020), με τίτλο «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

ΑΔΑ: 6ΠΝΤΩ14-ΧΑΨ 17 Μαρ 2021

Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ 04 (18214/29.09.2020), με τίτλο «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

ΑΔΑ: Ψ85ΙΩ14-Π42 17 Μαρ 2021

Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια/υπηρεσία που αφορούν ΤΟ ΥΠΟΈΡΓΟ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ της πράξης : «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) Δήμου Πύλης».

ΑΔΑ: ΨΓΗΡΩ14-ΝΟΗ 17 Μαρ 2021

Υποβολή πρότασης (αιτήματος) για ένταξη της πράξης με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) Δήμου Πύλης» στην Πρόσκληση ΑΤ11 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα – δέσμευση κάλυψης οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους, εφόσον απαιτηθεί.

ΑΔΑ: 6ΠΣ9Ω14-6ΦΔ 17 Μαρ 2021

Συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων

ΑΔΑ: Ψ7ΚΟΩ14-ΦΧΓ 17 Μαρ 2021

Συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων

ΑΔΑ: Ω01ΟΩ14-ΖΘΣ 17 Μαρ 2021

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΦΗΚΗΣ, ΠΥΛΗΣ, ΠΗΓΗΣ, ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

ΑΔΑ: 6ΛΥ1Ω14-0ΔΟ 17 Μαρ 2021

Εξειδίκευση πίστωσης-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος Προπληρωμής

ΑΔΑ: 6ΘΘΔΩ14-0ΕΓ 17 Μαρ 2021
1 2 3 4 5 165