Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Λυγαριάς

ΑΔΑ: ΨΔ9ΘΩ14-Ε91 24 Φεβ 2021

Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Πηγής

ΑΔΑ: ΩΣ32Ω14-9ΕΗ 24 Φεβ 2021

Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Μουριάς

ΑΔΑ: ΩΚΦΦΩ14-Λ6Β 24 Φεβ 2021

Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Μουριάς

ΑΔΑ: ΨΩΩΟΩ14-ΞΨ9 24 Φεβ 2021

Εγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Μουριάς

ΑΔΑ: 9ΨΘ7Ω14-ΓΚ3 24 Φεβ 2021

Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης

ΑΔΑ: 6Ξ4ΝΩ14-ΙΗ4 24 Φεβ 2021

Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Γόμφων

ΑΔΑ: Ψ5ΓΒΩ14-Ε0Β 24 Φεβ 2021

Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Πύλη.

ΑΔΑ: 604ΟΩ14-ΞΥΓ 24 Φεβ 2021

Kατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος 2021,που αφορά τον ΟΚΠΑΔ Πύλης

ΑΔΑ: Ψ9ΒΙΩ14-0Β0 24 Φεβ 2021

Εγκριση προυπολογισμού οικ. έτους 2021 του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: ΩΑΤΦΩ14-5ΥΧ 24 Φεβ 2021

Έγκριση Μελέτης – Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

ΑΔΑ: 9235Ω14-521 19 Φεβ 2021

Έγκριση Υποβολής πρότασης του Δήμου Πύλης στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 5784/01-09-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης και δέσμευση κάλυψης του επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους.

ΑΔΑ: ΩΓΟΓΩ14-Φ5Η 19 Φεβ 2021

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης», στα πλαίσια Υποβολής πρότασης του Δήμου Πύλης στην αριθμ. πρωτ. 5784/01-09-2020 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΔΑ: 9Ρ2ΕΩ14-ΨΝΛ 19 Φεβ 2021

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID – 19 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 ν. 4745/2020 και 175 ν. 4764/2020.

ΑΔΑ: ΨΥΥΥΩ14-ΨΔΧ 19 Φεβ 2021

Τροποποίηση της αριθμ. 12/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών του Δήμου Πύλης» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής», έγκριση νέας Προγραμματικής Σύμβασης

ΑΔΑ: ΩΝ2ΔΩ14-ΨΛ8 19 Φεβ 2021
1 2 3 159