Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε.AΙΘΗΚΩΝ)».

ΑΔΑ: 6Γ8ΧΩ14-ΚΩ9 31 Αυγ 2021

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

ΑΔΑ: Ψ07ΠΩ14-ΟΩΚ 31 Αυγ 2021

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2021.

ΑΔΑ: 69ΛΚΩ14-ΑΚΤ 31 Αυγ 2021

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου

ΑΔΑ: 6ΤΨΑΩ14-ΘΟΜ 31 Αυγ 2021

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

ΑΔΑ: ΨΩ2ΓΩ14-Γ8Ε 31 Αυγ 2021

Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: ΨΓΧΔΩ14-ΟΩΡ 31 Αυγ 2021

Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης (τοποθέτηση 1 Φ.Σ.).

ΑΔΑ: 6ΗΞΤΩ14-ΤΜΣ 31 Αυγ 2021

Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης (σύνδεση στο δίκτυο διανομής).

ΑΔΑ: Ω14ΖΩ14-ΡΡΒ 31 Αυγ 2021

Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών της ΔΕΥΑ Πύλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020.

ΑΔΑ: 6ΝΒΗΩ14-05Α 31 Αυγ 2021

Υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40%, από Μάρτιο έως και Δεκέμβριο έτους 2020 και του συνολικού μισθώματος, από Ιανουάριο έως και Μάιο έτους 2021, για τις επιχειρήσεις που έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19.

ΑΔΑ: 6Π99Ω14-ΧΙΑ 31 Αυγ 2021

Αποδοχή – κατανομή Γ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

ΑΔΑ: 618ΦΩ14-ΡΣΠ 31 Αυγ 2021

Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Πύλης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών του αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού SARS-CoV-2.

ΑΔΑ: ΨΩΤ8Ω14-ΖΛΠ 31 Αυγ 2021

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ του Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: Ψ724Ω14-ΡΦΣ 02 Σεπ 2021

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου Δήμου Πύλης».

ΑΔΑ: ΨΣ1ΑΩ14-ΗΟ9 31 Αυγ 2021

Έγκριση της αριθμ. 24/2021 μελέτης με τίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης» – τευχών δημοπράτησης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αυτής – καθορισμός όρων δημοπρασίας.

ΑΔΑ: ΨΘ3ΟΩ14-1ΕΦ 31 Αυγ 2021
1 2 3 180