Αίτηση της ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε. για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.

ΑΔΑ: ΨΗ6ΕΩ14-ΥΝΚ 20 Απρ 2021

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΑΣ του Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: Ω3Ψ9Ω14-ΩΦΦ 28 Απρ 2021

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γής στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ του Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: ΩΤ8ΞΩ14-ΗΦΠ 28 Απρ 2021

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων Δήμου και απαλλαγή υπολόγου

ΑΔΑ: 6ΖΥΘΩ14-ΞΡΚ 27 Απρ 2021

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

ΑΔΑ: 6Β3ΒΩ14-42Κ 27 Απρ 2021

Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς

ΑΔΑ: ΨΛΛΟΩ14-ΚΣΧ 27 Απρ 2021

Έγκριση Πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση Κοιμητηρίων».

ΑΔΑ: ΩΤ3ΖΩ14-ΣΥ3 27 Απρ 2021

Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου : «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Γόμφων, Πύλης και Πιαλείων».

ΑΔΑ: 604ΜΩ14-ΨΑΧ 27 Απρ 2021

Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Παροχή τεχνικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Αντισεισμικού ελέγχου σε κτηριακές υποδομές του Δήμου Πύλης».

ΑΔΑ: ΨΣΨΦΩ14-ΜΘΥ 27 Απρ 2021

Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού: “Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED & την προμήθεια λαμπτήρων LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Πύλης”.

ΑΔΑ: ΩΔΝΧΩ14-59Β 27 Απρ 2021

Αποδοχή δωρεάς κατασκευής παραδοσιακής βρύσης στην Κοινότητα Βαθυρρεύματος του Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: 678ΜΩ14-39Δ 20 Απρ 2021

Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας στο Δήμο Πύλης».

ΑΔΑ: 6ΑΠΤΩ14-6ΚΛ 20 Απρ 2021

Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση-ανακατασκευή υδρομαστεύσεων στο Δήμο Πύλης».

ΑΔΑ: ΨΩΒΧΩ14-ΖΡ4 20 Απρ 2021

Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση δεξαμενών και υδατόπυργων στο Δήμο Πύλης».

ΑΔΑ: 6ΗΠΦΩ14-64Τ 20 Απρ 2021

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021

ΑΔΑ: ΩΔ6ΚΩ14-Υ5Δ 20 Απρ 2021
1 2 3 168