Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2023.

ΑΔΑ: 6ΝΤΖΩ14-5Ρ2 26 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΤΖΩ14-5Ρ2?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. ή βάσει πλήρως αντικειμενοποιημένων κριτηρίων, για το έτος 2023

ΑΔΑ: 9Π73Ω14-937 26 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Π73Ω14-937?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση καθορισμού, τρόπου εκτέλεσης, όρων διαγωνισμού και ενοποιημένης μελέτης για την Προμήθεια με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων της ΔΕΥΑ Πύλης»-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: 9ΨΦΩΩ14-Β66 26 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΦΩΩ14-Β66?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

: Έγκριση Πρακτικού IV(4) του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2022»

ΑΔΑ: 6Χ6ΩΩ14-Π72 26 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Χ6ΩΩ14-Π72?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΩΝ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5056552 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

ΑΔΑ: 99ΞΖΩ14-6ΥΞ 25 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/99ΞΖΩ14-6ΥΞ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Εισήγηση για την αποδοχή στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν.4830/2021»

ΑΔΑ: ΨΦΘΡΩ14-Ω0Λ 25 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΘΡΩ14-Ω0Λ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Προβλήματα με τη χρηματοδότηση και την εξέλιξη των έργων – Διάθεση πιστώσεων από ΚΑΠ 2022 και προηγουμένων ετών για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) για την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΝΑ 255 του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΔΑ: ΨΕΒΚΩ14-ΡΦΚ 25 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΒΚΩ14-ΡΦΚ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

ΑΔΑ: ΨΗΦΘΩ14-ΠΗΗ 25 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΦΘΩ14-ΠΗΗ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

ΑΔΑ: 6ΩΚΒΩ14-ΞΦΩ 25 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΚΒΩ14-ΞΦΩ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης

ΑΔΑ: Ψ9ΔΔΩ14-ΠΤΖ 25 Ιαν 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΔΔΩ14-ΠΤΖ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022.

ΑΔΑ: 6Ε9ΧΩ14-Ν4Ο 28 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε9ΧΩ14-Ν4Ο?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης (Δ.Ε. Πύλης και Δ.Ε. Γόμφων)»

ΑΔΑ: 6ΞΩΠΩ14-1Γ7 20 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΩΠΩ14-1Γ7?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε ΠΙΝΔΕΩΝ)»

ΑΔΑ: ΨΟΝ4Ω14-Λ7Ζ 20 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΝ4Ω14-Λ7Ζ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Συντήρηση-κατασκευή Τεχνικών Υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων»

ΑΔΑ: 6Χ66Ω14-ΥΞΕ 20 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6Χ66Ω14-ΥΞΕ?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών κατασκευή Τεχνικών στη Δ.Ε. Πινδέων»

ΑΔΑ: 6ΡΑΤΩ14-Υ4Π 20 Δεκ 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΑΤΩ14-Υ4Π?inline=false">Κατέβασμα Αρχείου
1 2 3 221