Αίτηση Γιώτα Αποστόλου για ανανέωση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη θέση Λειβάδια της Κοινότητας Πύρρας.

ΑΔΑ: 66ΔΞΩ14-ΥΣΦ 26 Απρ 2021

Αίτηση Κρομμύδα Ευθυμίας για ανανέωση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη θέση Νέα Πύλη της Κοινότητας Πύλης

ΑΔΑ: 6ΞΩΒΩ14-ΔΕ7 26 Απρ 2021

Καθορισμός χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Γόμφων για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου – παραχώρηση χρήσης στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΑΔΑ: 97ΖΖΩ14-Η9Τ 26 Απρ 2021

Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών του Δήμου Πύλης με την Κωδική Ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

ΑΔΑ: 9ΓΑΔΩ14-ΚΦ3 26 Απρ 2021

Διατύπωση γνώμης σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Τ.Κ. Πύλης με μετατόπιση των Οικοδομικών και Ρυμοτομικών γραμμών στα Ο.Τ. 62 και 63 και την ενοποίησή τους.

ΑΔΑ: 9ΠΦΕΩ14-6ΥΣ 26 Απρ 2021

Αίτηση Καλλαντζή Κωνσταντινιάς για μεταβίβαση μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Γόμφων.

ΑΔΑ: ΩΜΛΠΩ14-59Κ 26 Απρ 2021

Καθορισμός χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Φήκης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών – έγκριση μακροχρόνιας εκμίσθωσης (Αίτηση εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Φήκης).

ΑΔΑ: 6ΟΑΗΩ14-ΙΨΛ 26 Απρ 2021

Καθορισμός χρήσης γης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πύλης για τη δημιουργία βιολογικού καθαρισμού επεξεργασίας λυμάτων – παραχώρηση χρήσης στη Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΑΔΑ: 952ΔΩ14-Ω9Τ 26 Απρ 2021

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Πηγής.

ΑΔΑ: 6ΝΗ1Ω14-ΥΓΣ 26 Απρ 2021

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Μουριάς.

ΑΔΑ: 9ΟΜΞΩ14-ΞΙ9 26 Απρ 2021

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης

ΑΔΑ: 6ΜΓΡΩ14-ΗΕΞ 26 Απρ 2021

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: ΨΓ6ΩΩ14-Δ97 26 Απρ 2021

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (πρώην φούρνος) στην Κοινότητα Ελάτης.

ΑΔΑ: ΨΕ6ΣΩ14-ΚΝΡ 26 Απρ 2021

Αίτηση Καρατζούνη Αριστείδη, μισθωτή δημοτικού ακινήτου (ξενώνα και καταστήματος) στην Κοινότητα Γαρδικίου για συμψηφισμό μισθωμάτων με εκτελεσθείσες εργασίες και λύση της μίσθωσης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

ΑΔΑ: ΨΘΕΞΩ14-ΔΦ9 26 Απρ 2021

Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Δέσης, έτους 2021.

ΑΔΑ: ΩΑΟΗΩ14-ΩΤ9 26 Απρ 2021
1 2 3 4 5 158