Αίτηση Χονδρού Νικολάου, μισθωτή δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Παχτουρίου, για συμψηφισμό μισθωμάτων με εκτελεσθείσες εργασίες και λύση της μίσθωσης – έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

ΑΔΑ: 6Δ5ΡΩ14-2ΟΦ 29 Ιούν 2021

Έγκριση εκτέλεσης της αριθμ. 41/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων επί αγωγής κυριότητας του Δήμου Πύλης κατά του Τσιγαρίδα Γεωργίου για απόδοση καταληφθείσας από αυτόν δημοτικής οδού στην Κοινότητα Γόμφων.

ΑΔΑ: 9Υ0ΝΩ14-ΨΝΡ 29 Ιούν 2021

Αίτηση Σαμψώνη Ευάγγελου για παράταση μισθωτήριας σύμβασης ακινήτου στην Κοινότητα Πηγής.

ΑΔΑ: ΨΩ9ΔΩ14-Τ0Δ 31 Μαΐ 2021

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών χώρων αρμοδιότητας Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: 6Λ5ΒΩ14-ΣΘΘ 31 Μαΐ 2021

Xορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Κοινότητες Βροντερού, Γαρδικίου, Δέσης, Πύρρας.

ΑΔΑ: Ψ5ΙΔΩ14-9ΧΓ 31 Μαΐ 2021

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

ΑΔΑ: Ψ219Ω14-90Ψ 31 Μαΐ 2021

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

ΑΔΑ: 6Ε75Ω14-ΝΘΘ 31 Μαΐ 2021

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: 97ΑΛΩ14-ΔΡΣ 31 Μαΐ 2021

Συναίνεση του Δήμου Πύλης για την υλοποίηση του έργου «Βελτιώσεις δικτύων ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχές του Δήμου Πύλης» και διατύπωση γνώμης σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των δασικών προϊόντων, που θα προέλθουν ως έκτακτη κάρπωση στα Δημοτικά Δάση Αρματολικού & Γαρδικίου.

ΑΔΑ: 6ΨΜΠΩ14-Υ1Α 31 Μαΐ 2021

Τροποποίηση αρδευτικών τελών Κοινότητας Αγίου Βησσαρίωνα.

ΑΔΑ: 6ΤΘ4Ω14-ΛΦΡ 26 Απρ 2021

Τροποποίηση κανονισμού άρδευσης Κοινότητας Αγίου Βησσαρίωνα.

ΑΔΑ: 6Σ0ΨΩ14-Η0Υ 26 Απρ 2021

Παραχώρηση χρήσης των μισθωμένων αγροτεμαχίων-αμπελώνων που βρίσκονται στις Κοινότητες Γόμφων, Μουριάς, Λυγαριάς και Παλαιομοναστήρου, συνολικής έκτασης 559 περίπου στρεμμάτων, από την ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε στην εταιρεία BIOSUN Α.Ε (Αίτηση SUNTIP για λύση μίσθωσης αμπελώνων και BIO SUN για μίσθωση αγροτεμαχίων και συνεργασία)

ΑΔΑ: 91ΣΖΩ14-9ΜΙ 26 Απρ 2021

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2019.

ΑΔΑ: ΨΛΞ1Ω14-ΑΔΙ 26 Απρ 2021

Ονομασία οδών, πλατειών και συνοικιών της Κοινότητας Πύλης.

ΑΔΑ: 630ΤΩ14-5Ν9 26 Απρ 2021

Κάλυψη αναγκών στέγασης άστεγου δημότη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δήμου σε θέματα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

ΑΔΑ: ΩΚΖΒΩ14-ΩΒΝ 26 Απρ 2021
1 2 3 4 158