Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

ΑΔΑ: Ω0Χ3Ω14-ΤΔ0 23 Οκτ 2019

Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

ΑΔΑ: 6ΔΞ3Ω14-Ζ25 23 Οκτ 2019

Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του.

ΑΔΑ: 9Ψ12Ω14-ΜΙ1 08 Οκτ 2019

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

ΑΔΑ: 6Α8ΣΩ14-ΜΞΩ 23 Οκτ 2019

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «Αναπτυξιακή Τρικάλων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.».

ΑΔΑ: ΨΘ6ΦΩ14-ΜΦΕ 23 Οκτ 2019

Καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Γενικού Γραμματέα.

ΑΔΑ: 6ΛΔΟΩ14-7ΦΗ 08 Οκτ 2019

Έγκριση προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» Β΄ Δράση – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης προσχώρησης.

ΑΔΑ: 6004Ω14-ΝΚΟ 08 Οκτ 2019

Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

ΑΔΑ: ΩΓΑΜΩ14-ΤΒΥ 08 Οκτ 2019

Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

ΑΔΑ: ΩΔΠΥΩ14-ΣΛ0 08 Οκτ 2019

Σύσταση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

ΑΔΑ: ΩΧΙ3Ω14-ΒΑ8 08 Οκτ 2019

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

ΑΔΑ: Ψ0ΩΒΩ14-ΗΦ0 08 Οκτ 2019

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

ΑΔΑ: ΩΚ9ΓΩ14-ΑΓΔ 08 Οκτ 2019

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

ΑΔΑ: Ψ85ΑΩ14-Κ4Α 08 Οκτ 2019

Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΑΔΑ: ΩΜΙ2Ω14-Ξ0Ω 08 Οκτ 2019

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου α.μ.κ.ε.

ΑΔΑ: ΩΘΠΠΩ14-0ΩΚ 08 Οκτ 2019

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

ΑΔΑ: 61ΙΛΩ14-8ΡΜ 08 Οκτ 2019

Αίτηση Κ.Ν. για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης

ΑΔΑ: Ω65ΩΩ14-Ι4Η 08 Οκτ 2019

Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

ΑΔΑ: ΩΙ2ΩΩ14-60Γ 08 Οκτ 2019

Αποδοχή Γ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

ΑΔΑ: 9ΛΗΤΩ14-123 08 Οκτ 2019

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

ΑΔΑ: 9Ψ1ΛΩ14-ΩΒ2 08 Οκτ 2019
1 2 3 103