Τροποποίηση της αριθμ. 22/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Πύλης στα πλαίσια του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019.

ΑΔΑ: ΨΩΧΤΩ14-ΡΒ5 08 Οκτ 2019

Τροποποίηση της αριθμ. 60/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της Διοίκησης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια της 63967/2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

ΑΔΑ: ΩΦ2ΡΩ14-Ο2Ρ 08 Οκτ 2019

Ορισμός συντονιστικής επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος Π.Ο.Υ. «Υγιείς Πόλεις».

ΑΔΑ: 9Λ0ΧΩ14-Ψ7Μ 29 Ιαν 2020

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

ΑΔΑ: 6ΦΣ5Ω14-ΖΒΗ 29 Ιαν 2020

Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

ΑΔΑ: ΨΩΝ6Ω14-508 29 Ιαν 2020

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

ΑΔΑ: Ω9ΧΓΩ14-ΣΔΕ 29 Ιαν 2020

Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

ΑΔΑ: 6ΘΞΔΩ14-9ΓΜ 29 Ιαν 2020

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

ΑΔΑ: 9Ω9ΖΩ14-Ο0Ξ 29 Ιαν 2020

Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλης για κατάργηση καταφυγίου Πολυνερίου – Μυροφύλλου.

ΑΔΑ: 9ΒΡΨΩ14-ΘΦΩ 29 Ιαν 2020

Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: 64ΧΦΩ14-Ι02 29 Ιαν 2020

Έγκριση εκμίσθωσης κοινοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Παχτουρίου.

ΑΔΑ: ΩΦΔ5Ω14-Θ43 29 Ιαν 2020

Αίτηση διακοπής σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου – έγκριση εκμίσθωσης.

ΑΔΑ: Ω8ΛΓΩ14-ΙΦΙ 29 Ιαν 2020

Aπευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικής έκτασης με Κωδικό Αριθμό Θέσης DESI-X(4292) στην Κοινότητα Δέσης για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

ΑΔΑ: 9Κ2ΤΩ14-ΧΜ8 29 Ιαν 2020

Aπευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικής έκτασης με Κωδικό Αριθμό Θέσης GARDIKI_X(4291) στην Κοινότητα Γαρδικίου για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

ΑΔΑ: ΩΞΝΔΩ14-ΑΡΓ 29 Ιαν 2020

Aπευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικής έκτασης με Κωδικό Αριθμό Θέσης MESOCHORA_X(4641), περιοχή ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ στην Κοινότητα Μεσοχώρας για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

ΑΔΑ: 6ΖΛΔΩ14-Ω02 29 Ιαν 2020

Aπευθείας εκμίσθωση στην COSMOTE δημοτικής έκτασης με Κωδικό Αριθμό Θέσης KALOGERI_X(4674) που βρίσκεται στην Κοινότητα Ελάτης για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

ΑΔΑ: ΩΤΥ8Ω14-ΑΟ8 29 Ιαν 2020

Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2020, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

ΑΔΑ: ΩΩΞΣΩ14-ΝΓΑ 29 Ιαν 2020

Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2020, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

ΑΔΑ: 90ΙΥΩ14-Ρ7Ι 29 Ιαν 2020

Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2020, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

ΑΔΑ: ΩΦΘΛΩ14-8Τ5 29 Ιαν 2020

Έγκριση χορήγησης έκτακτου χρηματικού βοηθήματος για κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού απόρου δημότη.

ΑΔΑ: 99ΟΘΩ14-ΛΗΦ 29 Ιαν 2020
1 2 3 107