Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΑΔΑ: 9ΑΤΨΩ14-Ο77 09 Ιαν 2022

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΔΑ: Ψ11ΩΩ14-ΩΜΨ 09 Ιαν 2022

Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΔΑ: ΨΣΔ9Ω14-316 09 Ιαν 2022

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης προσκύρωσης

ΑΔΑ: 9Φ6ΛΩ14-ΣΒ7 29 Δεκ 2021

Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

ΑΔΑ: ΨΥΕΓΩ14-ΘΙ6 29 Δεκ 2021

Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

ΑΔΑ: 6ΒΜΒΩ14-Λ77 29 Δεκ 2021

Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: 6ΚΕΤΩ14-ΕΧ9 29 Δεκ 2021

Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022, που αφορά τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης)

ΑΔΑ: 90Ψ7Ω14-Ω0Κ 29 Δεκ 2021

Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

ΑΔΑ: ΩΣ23Ω14-ΝΧΒ 29 Δεκ 2021

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

ΑΔΑ: 6Π4ΒΩ14-ΗΞΑ 29 Δεκ 2021

Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

ΑΔΑ: 64ΨΣΩ14-ΔΜΔ 14 Δεκ 2021

Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας για το ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ – ΚΟΖΙΑΚΑ.

ΑΔΑ: 6ΛΥΝΩ14-7ΕΟ 13 Δεκ 2021

Διατήρηση – καθορισμός (χωροθέτηση) μιας κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην πλατεία Κοινότητας Μουριάς – τρόπος διάθεσης.

ΑΔΑ: 6ΔΓΑΩ14-ΩΘΘ 13 Δεκ 2021

Αίτηση Κάβρα Αλίκης για παράταση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Πηγής.

ΑΔΑ: 6Ρ85Ω14-Π4Ω 13 Δεκ 2021

Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Κοινότητας Αγίου Βησσαρίωνα.

ΑΔΑ: Ψ2ΟΥΩ14-Γ6Ρ 13 Δεκ 2021
1 2 3 161