Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

ΑΔΑ: ΩΜΒΧΩ14-ΗΨ1 28 Δεκ 2020

Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

ΑΔΑ: ΨΛ6ΗΩ14-ΤΥ6 28 Δεκ 2020

Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

ΑΔΑ: 6Λ6ΝΩ14-ΔΡ7 28 Δεκ 2020

Αίτηση Γκαμπλιώνη Αθανασίας του Χρυσοστόμου για χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

ΑΔΑ: 6ΘΖ7Ω14-5ΟΦ 28 Δεκ 2020

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πύλης στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων.

ΑΔΑ: 6ΛΦΠΩ14-Υ7Τ 28 Δεκ 2020

Αίτηση της εταιρείας VICTUS NETWORKS A.E. για συναινετική λύση μισθωτήριας σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ για δημοτική έκταση στη θέση «ΜΑΡΑΘΙΑ» της Κοινότητας Παχτουρίου Δ.Ε. Νεράιδας του Δήμου Πύλης.

ΑΔΑ: ΨΕ1ΣΩ14-ΧΕΦ 28 Δεκ 2020

Αίτηση επαγγελματιών υπαίθριας αγοράς Ελάτης για απαλλαγή χρέωσης τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

ΑΔΑ: ΨΖΣΚΩ14-06Γ 15 Δεκ 2020

Αίτηση Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Πύλης για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη 2020 των πληττόμενων επιχειρήσεων του δήμου λόγω πανδημίας covid 19.

ΑΔΑ: ΩΩΙΨΩ14-ΓΘΦ 15 Δεκ 2020

Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

ΑΔΑ: 6ΚΜΠΩ14-0ΕΓ 15 Δεκ 2020

Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Κοινότητα Ελάτης.

ΑΔΑ: 68Ψ3Ω14-ΑΓΧ 15 Δεκ 2020

Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λυγαριάς.

ΑΔΑ: 99Φ6Ω14-ΡΛΡ 07 Δεκ 2020

Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

ΑΔΑ: ΩΝ7ΕΩ14-ΘΣΒ 07 Δεκ 2020

Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πετροχωρίου για παραχώρηση χρήσης παλιού πέτρινου δημοτικού σχολείου στην Κοινότητα Πετροχωρίου.

ΑΔΑ: 6ΝΔ9Ω14-1ΨΛ 11 Νοέ 2020

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής για την παραλαβή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ).

ΑΔΑ: ΩΤΘΓΩ14-ΗΑΚ 11 Νοέ 2020

Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στις Κοινότητες Γαρδικίου, Καλογήρων, Παραμέρου, Πύρρας.

ΑΔΑ: ΨΝ3ΕΩ14-ΕΜ4 11 Νοέ 2020
1 2 3 152