30 Σεπ 2023 00:23

Ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο ευρύτερης περιοχής Μεσοχώρας με αξιοποίηση ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΔΕ) Μεσοχώρας

ΑΡΘΡΟ / 04.09.2023