03 Δεκ 2023 08:56
9ΗΦΥΩ14-ΥΞΙ1 / 01.12.2023
1.Καθορισμός χρήσης γης - Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Δημοτική Κοινότητα Μουριάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 47/2023
64ΦΝΩ14-ΚΔΣ1 / 01.12.2023
Διατύπωση γνώμης σχετικά με αίτηση που αφορά θέση φορτοεκφόρτωσης στην οδό Αγίου Βησσαρίωνος 21.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 46/2023
ΡΒΙΑΩ14-ΥΔΦ1 / 01.12.2023
4.Διατύπωση γνώμης σχετικά με το έργο <<ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΄ΜΥΛΟΣ΄ΚΟΡΥΦΗΣ>> Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ως προς το τμήμα περιοχής επέμβασης που εμπίπτει εντός των ορίων του οικισμού<< Κορυφή>>.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 45/2023
6ΩΛΠΩ14-ΣΕ61 / 01.12.2023
3.Διατύπωση γνώμης για την κατεδάφιση του Επικίνδυνου Ετοιμόρροπου κτίσματος φερόμενου ιδιοκτήτη Λαοκράτη Χρήστου στην τ.κ. Φήκης του Δήμου Πύλης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 44/2023
ΨΜΤΚΩ14-ΘΒ31 / 01.12.2023
Διατύπωση γνώμης σχετικά με την τροποποίηση της μελέτης κατά την εφαρμογή (εκτέλεση) του έργου <<Κατασκευή ποδηλατόδρομου Πύλης και έργων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης>>.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 43/2023
6ΩΥ0Ω14-ΠΣΞ1 / 01.12.2023
1. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Οριστική Μελέτη Δασοτεχνικής Διευθέτησης «Ανωνύμου» χειμάρρου περιοχή «Γλύστρας» Τ.Κ. Μυρόφυλλου, Δ.Ε. Μυρόφυλλου Δήμου Πύλης, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 42/2023
9Π7ΧΩ14-ΤΧΓ1 / 23.11.2023
Παράταση ισχύος συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού στα πλαίσια υπαγωγής στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15319/23-11-2023
Ω85ΦΩ14-Γ4Σ1 / 22.11.2023
Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2024-2025
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 264/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13958/22-11-2023
9ΑΗ4Ω14-ΧΤ11 / 22.11.2023
Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2024-2025.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 263/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14505/22-11-2023
6ΑΧΟΩ14-Ω5Δ1 / 17.11.2023
Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 244/2023
ΡΠΖ7Ω14-ΠΤ21 / 16.11.2023
Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΥΡΕΥΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 240/2023
6ΛΤ5Ω14-ΔΜΕ1 / 16.11.2023
Εγκριση του πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού περί «Οψιγενών μεταβολών» της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο : «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων της ΔΕΥΑ Πύλης»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 243/2023
1 2 3 45