«Αποφάσεις 5ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (14-05-2019)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 5η/14-6-2019 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

(Αριθμ. απόφασης 163/2019)

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2019.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2019.

(Αριθμ. απόφασης 164/2019)

 

 1. Αποδοχή κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

(Αριθμ. απόφασης 165/2019)

 

 1. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών πυροπροστασίας µε ίδια μέσα και προσωπικό του Δήμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αδυναμία εκτέλεσης εργασιών πυροπροστασίας µε ίδια μέσα και προσωπικό του Δήμου και την έγκριση εκτέλεσης από ιδιώτες.

(Αριθμ. απόφασης 166/2019)

 

 1. Παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Ελάτης, έτους 2019, στον Δ.Α.Σ. Ελάτης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Ελάτης, έτους 2019, στον Δ.Α.Σ. Ελάτης.

(Αριθμ. απόφασης 167/2019)

 

 1. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Ελάτης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Τ.Κ. Ελάτης.

(Αριθμ. απόφασης 168/2019)

 

 1. Αίτημα Παπουτσή Φωτίου του Αστεριάδη για παράταση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στη συστάδα 5β του Δημοτικού Δάσους Δέσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή αιτήματος Παπουτσή Φωτίου του Αστεριάδη για παράταση πρωτοκόλλου εγκατάστασης και παράταση υλοτομίας στη συστάδα 5β του Δημοτικού Δάσους Δέσης.

(Αριθμ. απόφασης 169/2019)

 

 1. Αίτηση Δ.Α.Σ. Βροντερού για μείωση τιμής καυσοξύλων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή της αίτησης Δ.Α.Σ. Βροντερού για μείωση τιμής καυσοξύλων.

(Αριθμ. απόφασης 170/2019)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γαρδικίου.

(Αριθμ. απόφασης 171/2019)

 

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 172/2019)

 

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 173/2019)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην Τ.Κ. Πηγής».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην Τ.Κ. Πηγής».

(Αριθμ. απόφασης 174/2019)

 

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Αιθήκων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 175/2019)

 

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μερική αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις ασφαλτικών» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 176/2019)

 

 1. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

(Αριθμ. απόφασης 177/2019)

 

 

Πύλη, 14 Ιουνίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος