«Αποφάσεις 3ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (21-03-2019)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 3η/21-3-2019 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
(Αριθμ. απόφασης 82/2019)

2. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 του Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 83/2019)

3. Στρατηγικός Σχεδιασμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023.
(Αριθμ. απόφασης 84/2019)

4. Αίτηση Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Θεσσαλίας για παράθεση γεύματος στους συμμετέχοντες στο φιλανθρωπικό τουρνουά Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την οικονομική συμβολή του Δήμου στη διοργάνωση του φιλανθρωπικού τουρνουά Πυροσβεστικών Υπηρεσιών από την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Θεσσαλίας.
(Αριθμ. απόφασης 85/2019)

Ημερήσιας διάταξης:

1.Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 86/2019)

2.Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
(Αριθμ. απόφασης 87/2019)

3.Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
(Αριθμ. απόφασης 88/2019)

4.Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 89/2019)

5.Συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών – κοινωνικών εκδηλώσεων του Δήμου Πύλης με την ΠΕΔΘ – αποδοχή πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 90/2019)

6.Διοργάνωση πασχαλινών εκδηλώσεων – κατανομή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διοργάνωση πασχαλινών εκδηλώσεων – κατανομή πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 91/2019)

7.Αίτηση Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνα ποδηλασίας δρόμου εντός των ορίων του Δήμου Πύλης – κατανομή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Ποδηλατικού Συλλόγου Τρικάλων για συνδιοργάνωση αγώνα ποδηλασίας δρόμου εντός των ορίων του Δήμου Πύλης – κατανομή πίστωσης.
(Αριθμ. απόφασης 92/2019)

8.Παραχώρηση λημμάτων ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, ετών 2018 και 2019 στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση λημμάτων ξυλείας δημοτικού δάσους Βροντερού, ετών 2018 και 2019 στον Δ.Α.Σ. Βροντερού.
(Αριθμ. απόφασης 93/2019)

9.Παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2019 στον Δ.Α.Σ. Πύρρας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2019 στον Δ.Α.Σ. Πύρρας.
(Αριθμ. απόφασης 94/2019)

10.Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Δέσης, έτους 2019, στο εμπόριο.
(Αριθμ. απόφασης 95/2019)

11.Καθορισμός αριθμού αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αριθμού αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές.
(Αριθμ. απόφασης 96/2019)

12.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εκθετηρίου Λαογραφικών και Εικαστικών Συλλογών Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εκθετηρίου Λαογραφικών και Εικαστικών Συλλογών Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 97/2019)

13.Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης για την εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων: α) «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Πιαλείας για την αντιπλημμυρική προστασία του» και β) «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Φιλύρας για την αντιπλημμυρική προστασία του» στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» Β΄ ΔΡΑΣΗ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης για την εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων: α) «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Πιαλείας για την αντιπλημμυρική προστασία του» και β) «Διευθέτηση κεντρικού Ρέματος οικισμού Φιλύρας για την αντιπλημμυρική προστασία του» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» Β΄ ΔΡΑΣΗ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
(Αριθμ. απόφασης 98/2019)

14.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων και κτιριακών υποδομών Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 99/2019)

15.Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στις Τ.Κ. Ελάτης, Νεραϊδοχωρίου και Βροντερού» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 100/2019)

16.Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών των έργων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών των έργων του Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 101/2019)

 

Πύλη, 22 Μαρτίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος