«Αποφάσεις 1ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (22-01-2019)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 1η/22-1-2019 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ενέργειες του Δήμου Πύλης για διατήρηση του υποκαταστήματος της ΕΤΕ στην Πύλη.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τις ενέργειες του Δήμου Πύλης για διατήρηση του υποκαταστήματος της ΕΤΕ στην Πύλη.

(Αριθμ. απόφασης 1/2019)

 

 1. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2019.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2019.

(Αριθμ. απόφασης 2/2019)

 

 1. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019 που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019 που αφορά τον Οργανισμό  Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

(Αριθμ. απόφασης 3/2019)

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2018.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2018.

(Αριθμ. απόφασης 4/2019)

 

 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

(Αριθμ. απόφασης 5/2019)

 

 1. Αποδοχή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

(Αριθμ. απόφασης 6/2019)

 

 1. Αποδοχή – κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

(Αριθμ. απόφασης 7/2019)

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισής τους.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισής τους.

(Αριθμ. απόφασης 8/2019)

 

 1. Αναπροσαρμογή δικαιώματος αμμοληψίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναπροσαρμογή δικαιώματος αμμοληψίας.

(Αριθμ. απόφασης 9/2019)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

(Αριθμ. απόφασης 10/2019)

 

 1. Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 11/2019)

 

 1. Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου για το έτος 2019.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου για το έτος 2019.

(Αριθμ. απόφασης 12/2019)

 

 1. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων.

(Αριθμ. απόφασης 13/2019)

 

 1. Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2019, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2019, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

(Αριθμ. απόφασης 14/2019)

 

 1. Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2019, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2019, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

(Αριθμ. απόφασης 15/2019)

 

 1. Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2019, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2019, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

(Αριθμ. απόφασης 16/2019)

 

 1. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, Γόμφων και Φιλύρας – κατανομή πίστωσης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, Γόμφων και Φιλύρας – κατανομή πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 17/2019)

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» της Τ.Κ. Πηγής – κατανομή πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» της Τ.Κ. Πηγής – κατανομή πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 18/2019)

 

 1. Αίτηση Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων «ΟΙ ΓΟΜΦΟΙ» για συνδιοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης του Καρναβαλιού των Γόμφων – κατανομή πίστωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε αποδοχή της αίτησης Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων «ΟΙ ΓΟΜΦΟΙ» για συνδιοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης του Καρναβαλιού των Γόμφων – κατανομή πίστωσης.

(Αριθμ. απόφασης 19/2019)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας λήψης απόφασης για παραγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

(Αριθμ. απόφασης 20/2019)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας λήψης απόφασης για διαγραφή ποσού από τη Γενική Λογιστική λόγω εξόφλησης του με άλλους Κ.Α. στη Δημόσια Λογιστική.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή ποσού από τη Γενική Λογιστική λόγω εξόφλησης του με άλλους Κ.Α. στη Δημόσια Λογιστική σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

(Αριθμ. απόφασης 21/2019)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ψαλλίδα Λάμπρου).

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ψαλλίδα Λάμπρου) σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

(Αριθμ. απόφασης 22/2019)

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Βασιλάρα Βασιλείου).

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Βασιλάρα Βασιλείου) σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

(Αριθμ. απόφασης 23/2019)

 

 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλης – σύσταση νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού σε εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλης – σύσταση νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού σε εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».

(Αριθμ. απόφασης 24/2019)

 

 1. Μίσθωση καταστήματος για τη δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Προβολής Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μίσθωση καταστήματος για τη δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Προβολής Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 25/2019)

 

 1. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. – Ορισμός νέου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης παραίτησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. – Ορισμό νέου.

(Αριθμ. απόφασης 26/2019)

 

 1. Διατύπωση γνώμης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού «Μοσχόφυτου – Πολυνερίου – Μυρόφυλλου» (Τμήμα: Διασταύρωση προς Βαλκάνο – Πολυνέρι – Παναγία Πολυνερίου – οικισμός Μυλογόζι) – οδός αρ. 10 του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση γνώμης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού «Μοσχόφυτου – Πολυνερίου – Μυρόφυλλου» (Τμήμα: Διασταύρωση προς Βαλκάνο – Πολυνέρι – Παναγία Πολυνερίου – οικισμός Μυλογόζι) – οδός αρ. 10 του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 27/2019)

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος 1,5 MW στη θέση Βαθύρεμα του Δήμου Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

(Αριθμ. απόφασης 28/2019)

 

 1. Διατύπωση γνώμης σχετικά με την τροποποίηση οδού αναδασμού Παραποτάμου έτους 1976.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την τροποποίηση οδού αναδασμού Παραποτάμου έτους 1976.

(Αριθμ. απόφασης 29/2019)

 

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για τη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για τη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU.

(Αριθμ. απόφασης 30/2019)

 

 1. Υποβολή πρότασης σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» – Γ΄ Πρόσκληση – Νοέμβριος 2018 του Πράσινου Ταμείου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» – Γ΄ Πρόσκληση – Νοέμβριος 2018 του Πράσινου Ταμείου.

(Αριθμ. απόφασης 31/2019)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

(Αριθμ. απόφασης 32/2019)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτηρίων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτηρίων».

(Αριθμ. απόφασης 33/2019)

 

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτηρίων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτηρίων».

(Αριθμ. απόφασης 34/2019)

 

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας».

(Αριθμ. απόφασης 35/2019)

 

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντηρήσεις – κατασκευή τεχνικών υποδομών Δ. Πύλης».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντηρήσεις – κατασκευή τεχνικών υποδομών Δ. Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 36/2019)

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

(Αριθμ. απόφασης 37/2019)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης, Πιαλείων και Γόμφων».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης, Πιαλείων και Γόμφων».

(Αριθμ. απόφασης 38/2019)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου».

(Αριθμ. απόφασης 39/2019)

 

 1. Παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Αμμοληψία από τον Δήμο Πύλης στον Πορταϊκό ποταμό, στον Δήμο Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Αμμοληψία από τον Δήμο Πύλης στον Πορταϊκό ποταμό, στον Δήμο Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας».

(Αριθμ. απόφασης 40/2019)

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.

(Αριθμ. απόφασης 41/2019)

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων» – συγκρότηση επιτροπής.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων» – συγκρότηση επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 42/2019)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.

(Αριθμ. απόφασης 43/2019)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

(Αριθμ. απόφασης 44/2019)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

(Αριθμ. απόφασης 45/2019)

 

 1. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

(Αριθμ. απόφασης 46/2019)

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

(Αριθμ. απόφασης 47/2019)

 

Πύλη, 23 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος