«Αποφάσεις 16ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (17-12-2018)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην
16η/17-12-2018 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:
Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για μεταφορά οφειλών και διαγραφή
προσαυξήσεων, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση
Τζιωρτζιώτη Δημητρίου).
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μεταφορά οφειλών και κατά
πλειοψηφία τη διαγραφή προσαυξήσεων, λόγω μη επίδοσης της ατομικής
ειδοποίησης (αίτηση Τζιωρτζιώτη Δημητρίου)
(Αριθμ. απόφασης 359/2018)

Ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων.
(Αριθμ. απόφασης 360/2018)
2. Κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και
επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης
προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη
δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
(Αριθμ. απόφασης 361/2018)

3. Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής
Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χρησιμοποίηση ποσοστού
έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
(Αριθμ. απόφασης 362/2018)
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού,
οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 363/2018)
5. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Χασιώτη
Κωνσταντίνου).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Χασιώτη
Κωνσταντίνου).
(Αριθμ. απόφασης 364/2018)
6. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τζιορτζιώτη
Στέφανου).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τζιορτζιώτη
Στέφανου).
(Αριθμ. απόφασης 365/2018)
7. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σιαφάκα Αθηνάς).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τζιορτζιώτη
Στέφανου).
(Αριθμ. απόφασης 366/2018)
8. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσέλιγκα Ευαγγέλου).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσέλιγκα Ευαγγέλου).
(Αριθμ. απόφασης 367/2018)
9. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Καραμέτου
Ευαγγέλου).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Καραμέτου
Ευαγγέλου).
(Αριθμ. απόφασης 368/2018)
10. Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικών
καταστημάτων στην Τ.Κ. Πύλης.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Ξηντάρα
Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικών καταστημάτων στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 369/2018)
11. Αίτηση Ξηντάρα Λαμπρινής για μείωση μισθώματος δημοτικού
καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Ξηντάρα
Λαμπρινής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 370/2018)
12. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με
την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους
2019.
(Αριθμ. απόφασης 371/2018)
13. Μεταφορά λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μεσοχώρας στο έτος
2019.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μεταφορά λήμματος ξυλείας
δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μεσοχώρας στο έτος 2019.
(Αριθμ. απόφασης 372/2018)
14. Έγκριση υλοποίησης του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων,
νέα αθλητικά κέντρα, αθλητικοί χώροι σχολείων κ.λ.π. 2018» μέσω
προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους
Τρικκαίων, Μετεώρων, Πύλης, Φαρκαδόνας και εξουσιοδότηση
εκπροσώπου του Δήμου Πύλης για την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση υλοποίησης του έργου
«Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα, αθλητικοί χώροι
σχολείων κ.λ.π. 2018» μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια
Θεσσαλίας και τους Δήμους Τρικκαίων, Μετεώρων, Πύλης, Φαρκαδόνας και
εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Πύλης για την υπογραφή της
προγραμματικής σύμβασης.
(Αριθμ. απόφασης 373/2018)
15. Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων Α φάσης του ερευνητικού έργου
«Πολυκριτηριακή ανάλυση για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου και
την εύρεση βέλτιστων θέσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων
στην περιοχή Τρικάλων».
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και παραλαβή
παραδοτέων Α φάσης του ερευνητικού έργου «Πολυκριτηριακή ανάλυση για την
εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου και την εύρεση βέλτιστων θέσεων για την
κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Τρικάλων».

(Αριθμ. απόφασης 374/2018)
16. Έγκριση 1
ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατεδάφιση
και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού».
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1
ου Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατεδάφιση και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων
στην Τ.Κ. Ροπωτού».
(Αριθμ. απόφασης 375/2018)
17. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή
προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις
ασφαλιστικών» – συγκρότηση επιτροπής.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για
συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλιστικών» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 376/2018)
18. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή
προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών
υποδομών στην Δ.Ε. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για
συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 377/2018)

Πύλη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος