«Αποφάσεις 15ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (17-12-2018)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην
15η/17-12-2018 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού και
ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.
(Αριθμ. απόφασης 356/2018)
2. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του
προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 357/2018)
3. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ.
έτους 2019.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 358/2018)

Πύλη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος