«Αποφάσεις 14ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (04-12-2018)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην
14η/04-12-2018 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση τεχνικού
προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 318/2018)
2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2018.
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας
έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2018.
(Αριθμ. απόφασης 319/2018)
3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος, οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 320/2018)
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού,
οικ. έτους 2018.
(Αριθμ. απόφασης 321/2018)
5. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την
13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-
2018) και ισχύει.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή όρων για τη λήψη
επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69
του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018)
και ισχύει.
(Αριθμ. απόφασης 322/2018)
6. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σουφλιά Γεωργίου).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σουφλιά Γεωργίου).
(Αριθμ. απόφασης 323/2018)
7. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσουρβάκα
Στέφανου).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσουρβάκα
Στέφανου).
(Αριθμ. απόφασης 324/2018)
8. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Μπούρα
Αλεξάνδρας).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Μπούρα Αλεξάνδρας).
(Αριθμ. απόφασης 325/2018)
9. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Παλλαντζά
Θωμαΐτσας).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Παλλαντζά
Θωμαΐτσας).
(Αριθμ. απόφασης 326/2018)
10. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσαρούχα Μιχαήλ).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσαρούχα Μιχαήλ).
(Αριθμ. απόφασης 327/2018)
11. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Καρβούνα
Σωτηρίου).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Καρβούνα Σωτηρίου).
(Αριθμ. απόφασης 328/2018)
12. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Βασιλάρα
Βασιλείου).
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 329/2018)
13. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Νιαβή Χρήστου).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Νιαβή Χρήστου).
(Αριθμ. απόφασης 330/2018)
14. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Μπάλα Αγγελικής).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Μπάλα Αγγελικής).
(Αριθμ. απόφασης 331/2018)
15. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ιωάννου
Αναστασίας).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ιωάννου Αναστασίας).
(Αριθμ. απόφασης 332/2018)
16. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ιακωβάκη Βασιλείου).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ιακωβάκη Βασιλείου).
(Αριθμ. απόφασης 333/2018)
17. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σδρένια Θεοδώρου).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σδρένια Θεοδώρου).
(Αριθμ. απόφασης 334/2018)
18. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Κόζιακα Νικολάου).
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Κόζιακα Νικολάου).
(Αριθμ. απόφασης 335/2018)
19. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών,
λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Παπαχρήστου
Παντελή).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων
οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Παπαχρήστου
Παντελή).
(Αριθμ. απόφασης 336/2018)
20. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη θέση Σκαμνιές της Τ.Κ.
Πηγής.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού
καταστήματος στη θέση Σκαμνιές της Τ.Κ. Πηγής.
(Αριθμ. απόφασης 337/2018)
21. Καθορισμός χρήσεως γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην
Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσεως γης – έγκριση
εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.
(Αριθμ. απόφασης 338/2018)
22. Καθορισμός χρήσεως γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην
Τ.Κ. Πηγής.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσεως γης – έγκριση
εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.
(Αριθμ. απόφασης 339/2018)
23. Καθορισμός χώρου υπαίθριας διαφήμισης στην Τ.Κ. Πύλης.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χώρου υπαίθριας
διαφήμισης στην Τ.Κ. Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 340/2018)
24. Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 341/2018)

25. Επανάχρηση του (εκτός λειτουργίας) δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Αγίου
Βησσαρίωνα μέσω της λειτουργίας του, ως εκθετήριο λαογραφικών και
εικαστικών συλλογών.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανάχρηση του (εκτός
λειτουργίας) δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα μέσω της λειτουργίας
του, ως εκθετήριο λαογραφικών και εικαστικών συλλογών.
(Αριθμ. απόφασης 342/2018)
26. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για το
σχολικό έτος 2019-2020.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την θετική γνωμοδότηση σχετικά με
την πρόταση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών
μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019-2020.
(Αριθμ. απόφασης 343/2018)
27. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης
Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης».
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου της «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 344/2018)
28. Έγκριση της αριθμ. 91/2018 απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την
τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 91/2018
απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους
2018.
(Αριθμ. απόφασης 345/2018)
29. Μεταφορά λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βροντερού.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταφορά λήμματος ξυλείας
δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βροντερού.

(Αριθμ. απόφασης 346/2018)
30. Διατύπωση γνώμης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού «Μοσχόφυτου – Πολυνερίου – Μυρόφυλλου» (Τμήμα: Διασταύρωση προς Βαλκάνο – Πολυνέρι – Παναγία
Πολυνερίου – οικισμός Μυλογόζι) – οδός αρ. 10 του δευτερεύοντος
επαρχιακού δικτύου, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
(Τμήμα Περιβάλλοντος, ΕΠΖ).
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 347/2018)
31. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Ι.Γ.Μ.Ε. για διενέργεια
τεχνικογεωλογικής έρευνας οριοθέτησης πληγέντων περιοχών του Δήμου
Πύλης από κατολισθήσεις του 2018.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής
σύμβασης Δήμου Πύλης – Ι.Γ.Μ.Ε. για διενέργεια τεχνικογεωλογικής έρευνας
οριοθέτησης πληγέντων περιοχών του Δήμου Πύλης από κατολισθήσεις του 2018.
(Αριθμ. απόφασης 348/2018)
32. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους
ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».
(Αριθμ. απόφασης 349/2018)
33. Δέσμευση ένταξης του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος
(κλάδου) Καλογήρων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό
εκπονηθεί.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δέσμευση ένταξης του έργου
«Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.
(Αριθμ. απόφασης 350/2018)
34. Υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα
Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και
αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «Έργα
αντιπλημμυρικής προστασίας» του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους
ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης ένταξης στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές
αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές
καταστροφές» με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» του έργου «Διευθέτηση
χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».
(Αριθμ. απόφασης 351/2018)
35. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και
αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης».
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.
του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 352/2018)
36. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δήμου
Πύλης».
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του
έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 353/2018)
37. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών
και επεμβάσεις για την Πολιτική Προστασία» – συγκρότηση επιτροπής.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για
συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την Πολιτική Προστασία» – συγκρότηση
επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 354/2018)
38. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών
στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για
συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» – συγκρότηση
επιτροπής.
(Αριθμ. απόφασης 355/2018)

 

Πύλη, 5 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νάκος Χρήστος