«Αποφάσεις 8ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (08-10-2019)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 8η/08-10-2019 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτηση Κ.Ν. για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Κ.Ν. για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης.
(Αριθμ. απόφασης 212/2019)

2. Επικαιροποίηση της αριθμ. 4/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επικαιροποίηση της αριθμ. 4/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς.
(Αριθμ. απόφασης 213/2019)

Ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.
(Αριθμ. απόφασης 214/2019)

2. Τροποποίηση της αριθμ. 60/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της Διοίκησης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια της 63967/2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 60/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της Διοίκησης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια της 63967/2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
(Αριθμ. απόφασης 215/2019)

3. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.
(Αριθμ. απόφασης 216/2019)

4. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου.
(Αριθμ. απόφασης 217/2019)

5. Τροποποίηση της αριθμ. 22/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Πύλης στα πλαίσια του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 22/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το σκέλος της Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Πύλης στα πλαίσια του άρθρου 6 του Ν. 4623/2019.
(Αριθμ. απόφασης 218/2019)

6. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.).
(Αριθμ. απόφασης 219/2019)

7. Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 220/2019)

8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.
(Αριθμ. απόφασης 221/2019)

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.
(Αριθμ. απόφασης 222/2019)

10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου α.μ.κ.ε.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου α.μ.κ.ε.
(Αριθμ. απόφασης 223/2019)

11. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
(Αριθμ. απόφασης 224/2019)

12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.
(Αριθμ. απόφασης 225/2019)

13. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 226/2019)

14. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
(Αριθμ. απόφασης 227/2019)

15. Σύσταση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
(Αριθμ. απόφασης 228/2019)

16. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
(Αριθμ. απόφασης 229/2019)

17. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 230/2019)

18. Αποδοχή Γ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή Γ΄ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2019, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Αριθμ. απόφασης 231/2019)

19. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
(Αριθμ. απόφασης 232/2019)

20. Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε το άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνησή του.
(Αριθμ. απόφασης 233/2019)

21. Έγκριση προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» Β΄ Δράση – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης προσχώρησης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» Β΄ Δράση – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή δήλωσης προσχώρησης.
(Αριθμ. απόφασης 234/2019)

22. Καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Γενικού Γραμματέα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Γενικού Γραμματέα.
(Αριθμ. απόφασης 235/2019)

23. Ορισμός δημοτικών συμβούλων, δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου – καθορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δημοτικών συμβούλων, δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου – καθορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση.
(Αριθμ. απόφασης 236/2019)

24. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Γ΄ τριμήνου 2019.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Γ΄ τριμήνου 2019.
(Αριθμ. απόφασης 237/2019)

25. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.
(Αριθμ. απόφασης 238/2019)

26. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (πρώην φούρνου) στην Κοινότητα Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (πρώην φούρνου) στην Κοινότητα Ελάτης.
(Αριθμ. απόφασης 239/2019)

27. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Νέας Πύλης Κοινότητας Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Νέας Πύλης Κοινότητας Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 240/2019)

28. Αίτηση Καλλαντζή Αποστόλου για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Γόμφων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Καλλαντζή Αποστόλου για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Γόμφων.
(Αριθμ. απόφασης 241/2019)

29. Αίτηση Φλούδα Γεωργίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Μυροφύλλου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Φλούδα Γεωργίας για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Μυροφύλλου.
(Αριθμ. απόφασης 242/2019)

30. Αίτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων για ανανέωση παραχώρησης οχήματος.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων για ανανέωση παραχώρησης οχήματος.
(Αριθμ. απόφασης 243/2019)

31. Αίτηση Κάβρα Κωνσταντινιάς για έκδοση άδειας παραγωγικής υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Κοινότητα Ελάτης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Κάβρα Κωνσταντινιάς για έκδοση άδειας παραγωγικής υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Κοινότητα Ελάτης.
(Αριθμ. απόφασης 244/2019)

32. Τροποποίηση της 183/2018 απόφασης Δ.Σ. για ορισμό υπεύθυνου κέντρου κοινότητας ως συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση της 183/2018 απόφασης Δ.Σ. για ορισμό υπεύθυνου κέντρου κοινότητας ως συνεργάτη για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση».
(Αριθμ. απόφασης 245/2019)

33. Χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Κοινότητα Ελάτης (αίτηση Λαγού Παναγιώτη).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χορήγηση ξυλείας ατομικών αναγκών στην Κοινότητα Ελάτης (αίτηση Λαγού Παναγιώτη).
(Αριθμ. απόφασης 246/2019)

34. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 4,1 MW στη θέση «Ριζαριά» στο ρέμα Καμναΐτικο, της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ισχύος 4,1 MW στη θέση «Ριζαριά» στο ρέμα Καμναΐτικο, της Δημοτικής Ενότητας Αιθήκων, του Δήμου Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
(Αριθμ. απόφασης 247/2019)

35. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού από Παλαιομονάστηρο ως υδατόπυργο Λυγαριάς».
(Αριθμ. απόφασης 248/2019)

36. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Μετατόπιση δικτύων έργου «Ε.Ο. Τρικάλων Άρτας κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Μετατόπιση δικτύων έργου «Ε.Ο. Τρικάλων Άρτας κατασκευή οδικού τμήματος από παράκαμψη Πύλης έως Παλαιομονάστηρο».
(Αριθμ. απόφασης 249/2019)

37. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών».
(Αριθμ. απόφασης 250/2019)

38. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλτικών» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 251/2019)

39. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 252/2019)

40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικού οικισμού Τ.Κ. Ελάτης».
(Αριθμ. απόφασης 253/2019)

41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων».
(Αριθμ. απόφασης 254/2019)

42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Γόμφων».
(Αριθμ. απόφασης 255/2019)

 

Πύλη, 09 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος