Αποφάσεις 8ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (27-07-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην  8η/27-07-2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝ ΘΕΜΑ

Ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2021.

(Αριθμ. απόφασης 71/2021)

 

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

(Αριθμ. απόφασης 72/2021)

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 73/2021)

 

 1. Επιχορήγηση της επιχείρησης «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/30-05-2020 τεύχος Α΄).

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επιχορήγηση της επιχείρησης «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/30-05-2020 τεύχος Α΄).

(Αριθμ. απόφασης 74/2021)

 

 1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Βαμπούλο 2 της Κοινότητας Φήκης με την εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Βαμπούλο 2 της Κοινότητας Φήκης με την εταιρεία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

(Αριθμ. απόφασης 75/2021)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Φήκης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Φήκης.

(Αριθμ. απόφασης 76/2021)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αθαμανίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αθαμανίας.

(Αριθμ. απόφασης 77/2021)

 

 1. Αίτηση Τσώλα Σαββούλας για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης Τσώλα Σαββούλας για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.

(Αριθμ. απόφασης 78/2021)

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 750 KW στο Ρέμα Κρυόβρυση» στην Τ.Κ. Πύρρας, στον Δήμο Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση γνώμης επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 750 KW στο Ρέμα Κρυόβρυση» στην Τ.Κ. Πύρρας, στον Δήμο Πύλης, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 79/2021)

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Φιλύρας» στη Δ.Ε. Πιαλείων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Φιλύρας» στη Δ.Ε. Πιαλείων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 80/2021)

 

 1. Διατύπωση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Πιαλείας» στη Δ.Ε. Πιαλείων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη «Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Πιαλείας» στη Δ.Ε. Πιαλείων του Δήμου Πύλης, της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(Αριθμ. απόφασης 81/2021)

 

 1. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τον καθορισμό επιμέρους χρήσεων γης στην επέκταση οικισμού Αγίου Βησσαρίωνα Δήμου Πύλης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση γνώμης σχετικά με τον καθορισμό επιμέρους χρήσεων γης στην επέκταση οικισμού Αγίου Βησσαρίωνα Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 82/2021)

 

 1. Παροχή γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. για το έτος 2022.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή γνώμης επί του σχεδίου καθορισμού τιμολογιακής πολιτικής της Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. για το έτος 2022.

(Αριθμ. απόφασης 83/2021)

 

 

Πύλη, 28 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Νάκος Χρήστος