«Αποφάσεις 5ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (20-05-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 5η/20-05-2020 «δια περιφοράς» τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Αποδοχή Β’ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή Β’ κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Αριθμ. απόφασης 83/2020)

2. Αποδοχή κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
(Αριθμ. απόφασης 84/2020)

3. Αποδοχή χρηματοδότησης για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισής τους.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισής τους.
(Αριθμ. απόφασης 85/2020)

4. Β΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την Β΄ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
(Αριθμ. απόφασης 86/2020)

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2020.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 87/2020)

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 88/2020)

7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για εξώδικο χειρισμό υπόθεσης του Δήμου.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για εξώδικο χειρισμό υπόθεσης του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 89/2020)

8. Εισήγηση για καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Ληξιαρχείου Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή εισήγησης για καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Ληξιαρχείου Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 90/2020)

9. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Πύρρας, έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 91/2020)

10. Διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διάθεση του λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Γαρδικίου, έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 92/2020)

11. Εξέταση αιτήματος Μπουρλιού Μαρίας σχετικά με έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αιτήματος Μπουρλιού Μαρίας για έκδοση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
(Αριθμ. απόφασης 93/2020)

12. Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Γόμφων, Πύλης και Πιαλείων».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Γόμφων, Πύλης και Πιαλείων».
(Αριθμ. απόφασης 94/2020)

13. Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας».

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας».
(Αριθμ. απόφασης 95/2020)

 

Πύλη, 21 Μαΐου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος