Αποφάσεις 4ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (26-04-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 4η/26-04-2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝ ΘΕΜΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2019.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2019.

(Αριθμ. απόφασης 33/2021)

 

Πύλη, 27 Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος