«Αποφάσεις 3ης Τακτικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Πύλης (31-03-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 3η/31-03-2020 «δια περιφοράς» τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2019 για το έργο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2019 για το έργο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».
(Αριθμ. απόφασης 58/2020)

2. Αποδοχή έκτακτης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή έκτακτης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
(Αριθμ. απόφασης 59/2020)

3. Αποδοχή κατανομής ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή κατανομής ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 60/2020)

4. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
(Αριθμ. απόφασης 61/2020)

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2020.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικ. έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 62/2020)

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 63/2020)

7. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στις Κοινότητες Μουριάς και Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων στις Κοινότητες Μουριάς και Πηγής.
(Αριθμ. απόφασης 64/2020)

8. Διατύπωση γνώμης επί του φακέλου μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,54 MW στη θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων, του Δήμου Πύλης του Νομού Τρικάλων» της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση γνώμης επί του φακέλου μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,54 MW στη θέση «Βαθύρρευμα» της Δ.Ε. Πινδέων, του Δήμου Πύλης του Νομού Τρικάλων» της Π.Ε. Τρικάλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
(Αριθμ. απόφασης 65/2020)

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη συμμετοχή του στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη συμμετοχή του στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων.
(Αριθμ. απόφασης 66/2020)

 

Πύλη, 1 Απριλίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος