Αποφάσεις 3ης Έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (05-03-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην «δια περιφοράς» 3η/04-03-2021 έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝ ΘΕΜΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 32/2021)

 

 

Πύλη, 05 Μαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος