Αποφάσεις 1ης έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (27-12-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 1η/19-01-2023 δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί των τιμών για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί των τιμών για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 1/2023)

Πύλη, 20 Ιανουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλατσούκας Αθανάσιος