Αποφάσεις 17ης τακτικής ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (28-12-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 17η/28-12-2022 τακτική (ειδική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2021.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2021.

(Αριθμ. απόφασης 147/2022)

2. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 148/2022)

3. Ψήφιση τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, που αφορά τον Δήμο Πύλης και την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, που αφορά τον Δήμο Πύλης και την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης), σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 149/2022)

 

 

Πύλη, 29 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλατσούκας Αθανάσιος