Αποφάσεις 15ης έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (27-12-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 15η/27-12-2022 «δια περιφοράς» έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ημερήσιας διάταξης:

1. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15 MW στις θέσεις «ΜΠΑΤΗΣ», «ΤΣΟΥΜΑ», «ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ», «ΠΛΑΓΙΑ» και «ΨΗΛΩΜΑ» στις Δ.Ε. Αιθήκων, Κλεινοβού και Δ.Ε. Ασπροποτάμου των Δήμων Πύλης και Μετεώρων στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση αρνητικής γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15 MW στις θέσεις «ΜΠΑΤΗΣ», «ΤΣΟΥΜΑ», «ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ», «ΠΛΑΓΙΑ» και «ΨΗΛΩΜΑ» στις Δ.Ε. Αιθήκων, Κλεινοβού και Δ.Ε. Ασπροποτάμου των Δήμων Πύλης και Μετεώρων στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

(Αριθμ. απόφασης 133/2022)

2. Διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) ΑΣΠΗΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 27 MW και συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 24,6 MW στις θέσεις «ΑΥΓΟ» ΚΑΙ «ΛΑΠΑΤΑ», των Δ.Ε. Αιθήκων & Πινδέων, του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των «GREEN VELOCITY 1MIKE» & «WIND ENERGY FACILITY MIKE».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διατύπωση αρνητικής γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία δύο (2) ΑΣΠΗΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 27 MW και συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 24,6 MW στις θέσεις «ΑΥΓΟ» ΚΑΙ «ΛΑΠΑΤΑ», των Δ.Ε. Αιθήκων & Πινδέων, του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των «GREEN VELOCITY 1MIKE» & «WIND ENERGY FACILITY MIKE».

(Αριθμ. απόφασης 134/2022)

 

 

Πύλη, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλατσούκας Αθανάσιος