Αποφάσεις 15ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (29-12-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην  15η/29-12-2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 130/2021)

 

  1. Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ     ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ    ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ     ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

(Αριθμ. απόφασης 131/2021)

 

  1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης προσκύρωσης.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης προσκύρωσης.

(Αριθμ. απόφασης 132/2021)

 

Πύλη, 30  Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος