Αποφάσεις 15ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Πύλης (07-12-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 15η/07-12-2020 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ενημέρωση – συζήτηση για τις αιολικές εγκαταστάσεις στον ορεινό όγκο Δήμου Πύλης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε – συζήτησε για τις αιολικές εγκαταστάσεις στον ορεινό όγκο Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 178/2020)

 

  1. Τροποποίηση του άρθρου 26 του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλης, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 102/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση νέου Ο.Ε.Υ. όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση του άρθρου 26 του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλης, που ψηφίστηκε με την αριθμ. 102/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

(Αριθμ. απόφασης 179/2020)

 

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

(Αριθμ. απόφασης 180/2020)

 

  1. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λυγαριάς.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λυγαριάς.

(Αριθμ. απόφασης 181/2020)

 

 

Πύλη, 9 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νάκος Χρήστος